ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 178                                               

Dziennik lekcyjny

Dziennik lekcyjny – szkolny dokument przebiegu nauczania – zawiera informacje o zajęciach lekcyjnych w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów. Jest drukiem w postaci książki, za ...

                                               

Dzień Liczby Pi

Dzień Liczby Pi – święto obchodzone corocznie, głównie w amerykańskich kręgach akademickich i szkolnych. Datę święta wybrano na 14 marca z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że data "14 marca” zapisy ...

                                               

Dzwonek szkolny

Dzwonek szkolny – specjalny sygnał szkolny rozlegający się na terenie szkoły i oznaczający zwykle początek i koniec lekcji. Dawniej wydawany przez szkolnego woźnego przy pomocy małego ręcznego lub mechanicznego dzwonka, w nowszych przy pomocy dzw ...

                                               

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się/kształcenia się – zasób wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w procesie uczenia się. Definicja nawiązuje do definicji zawartej w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 roku w spr ...

                                               

Egzamin

Egzamin – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją w szkołach, w instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo w weryfikacji kandydatów na duchownych. W klasyfikacji systemów egzaminacyjnych wyróżnia się: ...

                                               

Furkacja

Furkacja – wyraźne zróżnicowanie programu lub programów nauczania w szkole danego typu, co powoduje pojawienie się odrębnych, ale równoległych ciągów programowych. Zróżnicowanie dwóch programów określane jest jako bifurkacja, a wielokierunkowe ja ...

                                               

General Educational Development

General Educational Development – amerykański egzamin, powszechnie uznawany za odpowiednik dyplomu ukończenia szkoły średniej. Aby go zdać, należy uzyskać wynik lepszy niż 60% uczniów kończących szkołę średnią w całym kraju. Egzamin pierwotnie wp ...

                                               

Gregorianki

Gregorianki – dawne święto szkolne obchodzone w dniu 12 marca, w dzień wspomnienia w Kościele katolickim papieża św. Grzegorza Wielkiego, patrona szkół podstawowych. Według Ryszarda Gansińca, który poświęcił Gregoriankom obszerne studium, zwyczaj ...

                                               

Hospitacja

Hospitacja – jedna z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora i polega na udziale w zajęciach prowadzonych przez hospitowanego nauczyciela. Termin "hospitacja" pochodzi z łacińskiego ...

                                               

Humanizm w edukacji

Humanizm w edukacji - wykorzystanie w edukacji procesu humanizacji, którego cechą charakterystyczną jest wyraźne ukierunkowanie na rozwój osobowości każdego ucznia. O humanistycznej edukacji szkolnej można mówić wówczas, gdy uczeń staje się indyw ...

                                               

Język obcy

Język obcy – język nie używany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się. Nauka języka obcego stanowi ważny element programu nauczania w systemach oświatowych większości krajów świata. W niektórych k ...

                                               

Kapitał edukacyjny

Kapitał edukacyjny – wartość jednostki ludzkiej wyceniana na podstawie udokumentowanych kompetencji edukacyjnych. Kapitał edukacyjny jest bezpośrednią pochodną pojęcia kapitału ludzkiego. Inwestowanie w edukację jest indywidualnym i społecznym do ...

                                               

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji

Kapsztadzka Deklaracja Otwartej Edukacji – międzynarodowa deklaracja poświęcona zagadnieniom otwartego dostępu, otwartej edukacji i otwartych materiałów edukacyjnych. Jej najważniejsze punkty to wezwanie nauczycieli i uczniów do aktywnego włączen ...

                                               

Kartkówka

Kartkówka – krótka forma sprawdzianu wiedzy, obowiązująca w szkołach na poziomach: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum i technikum. Nazwa pochodzi od tego, że kartkówki zazwyczaj pisze się na kartkach wyrywanych z zeszytu. Zwykle trwa od 5 do 1 ...

                                               

Katecheta

Katecheta – nauczyciel zajmujący się nauczaniem religii. Katechetą może być osoba duchowna albo osoba świecka. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii w szkole państwowej określają władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – ...

                                               

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk – jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk utworzona w 1953. Jest ona "samorządną reprezentacją nauk pedagogicznych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju".

                                               

Komitet rodzicielski

Komitet rodzicielski – organizacja, organ przedstawicielski zrzeszający rodziców, powoływany na określony czas, współdziałający ze szkołą w sprawowaniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych. Skład komitetu wybierany jest dobrowolnie, spośród rodzi ...

                                               

Kompetencje informacyjne

Kompetencje informacyjne, również alfabetyzm informacyjny – umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Kompetencje informacyjne łączą się z innymi rodzajami kompetencji, ale nie są z nimi tożsame. Są to przede wszystkim kompetencje in ...

                                               

Kompetencje społeczne (Polska Rama Kwalifikacji)

Kompetencje społeczne – zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania. Definicja dotyczy rozumienia terminu ...

                                               

Korepetycje

Korepetycje – dodatkowe lekcje pozaszkolne, które mają na celu powtórzenie materiału i przygotowanie z uczniem pracy domowej zadanej w szkole. Nauczyciel, czyli osoba udzielająca korepetycji, nazywana jest korepetytorem. Słowo korepetycja pochodz ...

                                               

Kształcenie wielostronne

Kształcenie wielostronne - ogólna koncepcja kształcenia poprzez harmonijny rozwój zdolności poznawczych, emocjonalnych i praktycznych. Odnosi się ono do rodzajów aktywności i zdolności wspomaganych w procesie edukacji.

                                               

Lekcje religii w szkole

Lekcje religii w szkole – zajęcia prowadzone w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i średniej z wiedzy religijnej. Treść i sposób prowadzenia zajęć oraz stopień ich obowiązkowości zależą od systemu edukacyjnego w danym kraju.

                                               

Lektura szkolna

Lektura szkolna – utwór literacki lub inny utwór kultury objęty wykazem lektur zawartym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Do obowiązujących rodzajów lektur zalicza się m.in. powieść, opowiadanie, wiersz, dziennik, list, a ta ...

                                               

Ławka szkolna

Ławka szkolna – część wyposażenia szkoły, nieodłączny element i symbol szkoły. Ławki szkolne pojawiły się w średniowieczu wraz ze szkołami prowadzonymi przez zakony jezuitów, pijarów. Przywędrowały tam z kościoła, gdzie były elementem nawy koście ...

                                               

Mełamed

Mełamed – nauczyciel dzieci w chederze, czyli w szkole żydowskiej o charakterze religijnym. Był wybierany i opłacany przez gminę żydowską. Ponadto mełamedzi bywali zatrudniani przez osoby prywatne. Mełamed mógł mieć pomocnika, który nazywał się b ...

                                               

Metodyka nauczania

Metodyka nauczania – nauka o celowo i systematycznie stosowanych sposobach kierowania pracą uczniów w procesie nauczania. Należy do działu dydaktyki szczegółowej. Dzieli się na metodykę ogólną oraz metodykę szczegółową. Poszukiwanie efektywnych s ...

                                               

Misja kanoniczna

Misja kanoniczna – uprawnienie wydane konkretnej osobie do udziału w nauczającym, uświęcającym i pasterskim zadaniu Kościoła. W nauczaniu soboru watykańskiego II oznacza powierzenie pewnych funkcji w Kościele świeckim.

                                               

Młodzież w działaniu

Młodzież w działaniu – program Komisji Europejskiej skierowany do młodzieży w wieku 13–30 lat oraz pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Ostatni program pod nazwą "Młodzież w ...

                                               

Mobilny dziennik elektroniczny

Mobilny dziennik elektroniczny – program komputerowy dostępny w formie aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych, posiadający funkcje dziennika elektronicznego. Aplikacje takie posiadają wiele ograniczeń i uproszczeń w stosunku do pełnych wers ...

                                               

Modele oceniania szkolnego

Jednym z głównych obowiązków szkół wobec uczniów jest pomiar stopnia przyswajania przez nich wiedzy. Na świecie istnieje wiele sposobów oceniania. Oto najpopularniejsze:

                                               

Mundurek szkolny

Mundurek szkolny – ujednolicone ubranie noszone przez młodzież szkolną. Mundurki są popularne w szkołach podstawowych i średnich w wielu krajach. Podobne do nich są ubrania noszone przez uczniów uczestniczących w szkoleniach zawodowych wyższego s ...

                                               

Nauczanie indywidualne

Nauczanie indywidualne - system nauczania, w którym uczeń realizuje materiał nauczania w formie indywidualnej w domu lub w szkole. O przyznaniu indywidualnego nauczania decyduje dyrektor szkoły w oparciu o orzeczenie z poradni psychologiczno-peda ...

                                               

Nota edukacyjna

Nota edukacyjna lub Nota księgowa do bilansu wiedzy osobistej – dokument finansowy charakterystyczny dla gospodarki opartej na wiedzy wystawiany przez jednostki edukacyjne, tj. uczelnie i instytucje szkoleniowe, w celu potwierdzenia wartości ekon ...

                                               

Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny, przymus szkolny – wymóg poddania się procesowi edukacji powszechnej, zazwyczaj do określonego roku życia lub w ramach określonego poziomu kształcenia lub gimnazjalnego).

                                               

Odmowa chodzenia do szkoły

Odmowa chodzenia do szkoły – sytuacja, w której osoba małoletnia odmawia realizacji obowiązku szkolnego. Część autorów zawęża zakres terminu do absencji szkolnej związanej z trudnościami emocjonalnymi. Odmowa chodzenia do szkoły stanowi problem s ...

                                               

Osiągnięcie

Osiągnięcie – wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia się – stanowiących składnik wymagań dla kwalifikacji, których uzyskanie zostało potwierdzone na podstawie przeprowadzonej walidacji. Definicja odnosi się do projektu Polskiej Ramy ...

                                               

PISA (badanie)

PISA – międzynarodowe badanie koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizac ...

                                               

Plan lekcji

Plan lekcji – odmiana harmonogramu, odnosząca się do zajęć szkolnych, który stanowi tablice następujących skoordynowanych ze sobą elementów. Plan lekcji zwykle powtarza się periodycznie w ustalonym okresie np. tygodniowym. Plany lekcji mogą być b ...

                                               

Platforma edukacyjna

Platforma edukacyjna – interaktywny system komputerowy umożliwiający organizowanie i wsparcie nauczania w sieci Internet. Często określane skrótowo LMS. Do podstawowych funkcjonalności platformy edukacyjnej należą: udostępnienie materiałów odbior ...

                                               

Praca klasowa

Praca klasowa – pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną. Klasówka sprawdza wiedzę zwykle ...

                                               

Prawo oświatowe

Ponadto dla uczniów istotne mogą być zasady przeprowadzania egzaminów w szkołach i zasady klasyfikowania uczniów, które są zawarte w ustawie o systemie oświaty i uzupełniająco rozporządzeniach do ww. ustaw.

                                               

Profesor

Profesor – termin mający w Polsce następujące znaczenia: stanowisko nauczycieli akademickich tytuł honorowy nadawany nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego, ponadpodstawowego tytuł używany zwyczajowo w szkolnictw ...

                                               

Profesor uczelniany

Profesor uczelniany, w odróżnieniu od profesora tytularnego – nazwa zajmowanego przez nauczyciela akademickiego stanowiska, obok takich stanowisk jak np.: asystent, adiunkt, docent czy starszy wykładowca. Tytuł profesora uczelnianego nie powinien ...

                                               

Program nauczania

Program nauczania – w polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów. Program nauczania może obejmować wszystkie przedmioty związane z edukac ...

                                               

Program ukryty

Program ukryty - to, czego uczy przebywanie w placówce oświatowej oraz czego mimowolnie uczy nauczyciel, a także nieuświadomione oczekiwania nauczycieli wobec dzieci nieujęte w oficjalny program szkoły, jej cele nauczania. Ukryty program jest nie ...

                                               

Program wychowawczy szkoły

Program wychowawczy szkoły – program, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli danej szkoły. Program wychowawczy musi być zaopiniowany przez radę rod ...

                                               

Przedszkole

Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

                                               

Przenoszenie osiągnięć

Przenoszenie osiągnięć – uznawanie – przez podmiot nadający kwalifikację – efektów uczenia się/kształcenia się stanowiących składniki wymagań dla tej kwalifikacji, które zostały potwierdzone przez inne podmioty. Definicja przenoszenia osiągnięć o ...

                                               

QS World University Rankings

QS World University Rankings – rankingi najlepszych uczelni na świecie publikowane od 2004 przez organizację Quacquarelli Symonds, do 2009 wspólnie z "The Times”.

                                               

Rada rodziców

Rada rodziców – rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz f ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →