ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 275                                               

Felicja Nossig

Felicja Nossig – polska socjolog, publicystka, feministka i tłumaczka związana z ruchem socjaldemokratycznym.

                                               

Shana Penn

Shana Penn – amerykańska autorka książek historycznych z zakresu studiów slawistycznych, a zwłaszcza polonistyki i gender studies. Feministka, wykładowczyni, publicystka. Wykłada na Mills College. Jest dyrektorką wykonawczą Taube Foundation for J ...

                                               

Powstrzymać Przemoc Domową

Powstrzymać Przemoc Domową – pierwsza ogólnopolska kampania medialna skierowana do ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Została zainicjowana przez Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia” oraz Państwową Agencję Roz ...

                                               

Projekt Egoistka

Projekt Egoistka – inicjatywa dla kobiet, która nie jest ruchem feministycznym i nie nakłania do buntu, lecz edukuje w zakresie Pozytywnego Egoizmu. Założona w 2010 roku przez Dagmarę i Tomasza Skalskich. Do sierpnia 2013 kampania Pozytywny Egoiz ...

                                               

Sekcja Kobiet NSZZ "Solidarność”

Sekcja Kobiet NSZZ "Solidarność” – część ogólnopolskiego związku zawodowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" założona w listopadzie 1989 roku dla obrony praw pracowniczych kobiet.

                                               

Maria Sowina

Maria Sowina z domu Piasecka – działaczka Stronnictwa Ludowego, w czasie II wojny światowej działaczka konspiracyjna ruchu ludowego, po wojnie działaczka spółdzielcza i samorządowa. Urodziła się w chłopskiej rodzinie w Małopolsce. W 1928 została ...

                                               

Janina Sztompka-Grabowska

Janina Sztompka-Grabowska znana również jako Janina Sztompkówna – polska dziennikarka radiowa. To jej słowa "Halo, halo Polskie Radio Warszawa, fala 480 m.” zainaugurowały nadawanie Polskiego Radia 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17:00. Spikerką ...

                                               

Ustawa kwotowa

Ustawa kwotowa – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ust ...

                                               

Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa

Ukończyła Wydział Historii Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Krakowie, Studium Pracy Społeczno-Oświatowej w Warszawie oraz Wydział Pedagogiczny Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Jako pisarka debiutowała w 1929 roku na łamach prasy. W latach ...

                                               

Arcybractwo Męki Pańskiej

Arcybractwo Męki Pańskiej, Arcybractwo Dobrej Śmierci – świeckie zrzeszenie religijne, obecnie działające jedynie przy kościele oo. Franciszkanów w Krakowie. Arcybractwo w 1595 założył kanonik kapituły katedralnej w Krakowie, ksiądz Marcin Szyszk ...

                                               

Bitwa pod Grotnikami

Bitwa pod Grotnikami – starcie zbrojne, mające miejsce 6 maja 1439 na polach wsi Grotniki koło Nowego Korczyna w obecnym województwie świętokrzyskim, nad Nidą, podczas konfederacji Spytka z Melsztyna.

                                               

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce

Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiański ...

                                               

Bracia dobrzyńscy

Bracia dobrzyńscy, oficjalna nazwa Pruscy Rycerze Chrystusowi, zwani też Kawalerami Jezusa Chrystusa a po łacinie Fratres Milites Christi – zakon rycerski zorganizowany przez biskupa pruskiego Chrystiana pomiędzy 1216 a 1228 r. w celu ochrony Maz ...

                                               

Bractwo Świętej Anny

Bractwo Świętej Anny – bractwo założone 19 października 1590 roku w Krakowie przy kościele św. Anny przez ks. Józefa z Urzędowa. Przedsięwzięciu patronował kardynał Jerzy Radziwiłł. Rok później bractwo zostało zatwierdzone przez papieża i przyłąc ...

                                               

Bulla gnieźnieńska

Bulla Ex commisso nobis a Deo, zwana Bullą gnieźnieńską – bulla papieska wydana 7 lipca 1136 w Pizie, znosząca zwierzchność arcybiskupstwa magdeburskiego nad Kościołem polskim. Tekst został napisany w języku łacińskim. Bulla stanowi jeden z najce ...

                                               

Cecylianizm

Cecylianizm, ruch cecyliański − ruch odnowy muzyki liturgicznej, biorący swoją nazwę od świętej Cecylii – patronki muzyki. Za jego początek uważa się rok 1868, w którym ksiądz Franz Xaver Haberl 1834-1888 założył Cecyliańskie Towarzystwo Śpiewacz ...

                                               

Chrzest Litwy

Chrzest Litwy – chrystianizacja Wielkiego Księstwa Litewskiego przeprowadzona w latach 1387–1388 przez pierwszego biskupa wileńskiego Andrzeja Jastrzębca, współdziałającego z królem Władysławem II Jagiełłą. Chrztem prowadzonym w latach 1387–1388 ...

                                               

Chrzest Polski

Chrzest Polski – tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji ziem polskich. Niekiedy uważa się go również za symboliczne wydarzenie, które było początkiem państwa polskiego i polskiego Kościoła kato ...

                                               

Dekanat nowogórski

Dekanat nowogórski – historyczny dekanat diecezji krakowskiej, z siedzibą w Nowej Górze. Utworzony w 1335 r. Zniesiony w 1969 roku; w jego miejsce utworzono dekanaty: Babice, Chrzanów, Jaworzno, Krzeszowice, Trzebinia.

                                               

Dobra martwej ręki

Dobra martwej ręki – przede wszystkim majątki kościelne nieuczestniczące w obrocie, wolne od podatków do 1789, których nazwa pochodzi od ręki zmarłego, której nie można otworzyć, uzyskane głównie w rezultacie nadań panujących i rycerstwa. Dobra m ...

                                               

Episcoporum Poloniae coetus

Episcoporum Poloniae coetus – bulla wydana przez papieża Pawła VI 28 czerwca 1972 roku. Była następstwem prowadzonych w kwietniu i listopadzie 1971 r. rozmów pomiędzy władzami PRL a przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Normalizowała stosunki p ...

                                               

Falsyfikat mogileński

Falsyfikat mogileński – dokument królewski, wystawiony rzekomo w Płocku w 1065 roku, a faktycznie powstał w połowie XII wieku, opisujący nadania dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie. Własnością klasztoru stały się m.in. 23 miejscowości z obszaru ...

                                               

Frankiści

Frankiści – zwolennicy Jakuba Franka, członkowie żydowskiej grupy religijnej, sekty heretyckiej w stosunku do judaizmu. Sekta istniała w drugiej połowie XVIII wieku do około 1820 roku, głównie na terenach południowej Polski oraz w Czechach, Austr ...

                                               

Inkwizycja w Polsce

Inkwizycja w Polsce – instytucja kościelna powołana w XIII wieku do zwalczania innowierców zaliczanych przez Kościół za heretyków. Jej stałe struktury na ziemiach polskich zostały utworzone w pierwszej połowie XIV wieku i w zwalczaniu herezji zaw ...

                                               

Instytut Księży Demerytów na Łysej Górze

Instytut Księży Demerytów na Łysej Górze – dom poprawczy dla kleru z Królestwa Polskiego działający w latach 1852-1865 w klasztorze na świętym Krzyżu.

                                               

Kalendarium historii jezuitów w Polsce

Kalendarium historii Towarzystwa Jezusowego w Polsce. XVI WIEK 1540 – Paweł III, bullą Regimini militantis Ecclesiae, zatwierdził Towarzystwo Jezusowe 1555 – przyjazd do Polski pierwszego jezuity, Alfonsa Salmerona 1556, 31 lipca – śmierć św. Ign ...

                                               

Kalwaria Ujazdowska

Kalwaria Ujazdowska – niezachowany zespół 28 kaplic istniejących do końca XVIII w. w Warszawie, a ufundowanych przez Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Kalwarię Ujazdowską zaprojektował architekt królewski Joachim Daniel Jauch z Miśni przebyw ...

                                               

Kradzież dusz

Kradzież dusz – termin określający praktykę obustronnego przeciągania wiernych pomiędzy obrządkiem greckokatolickim a obrządkiem rzymskokatolickim w obrębie Kościoła katolickiego. Praktyka kradzieży dusz dotyczyła głównie pogranicza kresowego, gd ...

                                               

Ormianie w Polsce

Ormianie – jedna z dziewięciu ustawowo uznanych mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąca część światowej diaspory ormiańskiej, żyjąca w rozproszeniu na terenie całego kraju, w zaawansowanej asymilacji oraz w wielowiekowej tr ...

                                               

Podróż apostolska Benedykta XVI do Polski

Podróż apostolska Benedykta XVI do Polski odbyła się w dniach 25–28 maja 2006. Zgodnie z planem Benedykt XVI odwiedził Warszawę, miejsca związane z osobą papieża Jana Pawła II: Częstochowę, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków, Oświęcim. Był t ...

                                               

Poznańska legenda o skradzionych hostiach

Poznańska legenda o skradzionych hostiach – średniowieczna legenda opisująca profanację konsekrowanych hostii, najprawdopodobniej przyniesiona przez karmelitów. W średniowieczu odnotowano ok. 100 przypadków oskarżeń o profanację eucharystii.

                                               

Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie okupacji niemieckiej

Prześladowanie polskiego Kościoła katolickiego w czasie okupacji niemieckiej – zamierzone, czynne i ustawiczne działania okupantów niemieckich od 1 września 1939 na ziemiach polskich, mające na celu fizyczną eksterminację Kościoła katolickiego, z ...

                                               

Przywilej borzykowski

Przywilej borzykowski – przywilej nadany klerowi Kościoła katolickiego na zjeździe w Borzykowej podczas synodu prowincjonalnego 29 lipca 1210 roku przez książąt dzielnicowych.

                                               

Przywilej wolborski

Przywilej został wydany przez książąt: Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica i Kazimierza Opolskiego na rzecz kleru Kościoła katolickiego w 1215 podczas zjazdu w Wolborzu. Potwierdzał postanowienia przywileju borzykowskiego z ...

                                               

Przywilej z Cieni

Przywilej z Cieni – wydany 5 maja 1228 w czasie zjazdu w Cieni przez księcia Władysława III Laskonogiego duchowieństwu i możnym w zamian za uzyskanie tronu krakowskiego. We wsi Cienia pod Kaliszem Książę zatwierdził przywileje duchowieństwa i moż ...

                                               

Reakcja pogańska

Reakcja pogańska – termin współczesny określający serię wystąpień ludności ziem polskich okresu wczesnofeudalnego, skierowanych przeciwko wzrostowi powinności prawa książęcego oraz przeciwko odgórnemu wprowadzaniu chrześcijaństwa. Punktem kulmina ...

                                               

Synod w Borzykowej

Synod w Borzykowej – synod prowincjonalny duchowieństwa zwołany w 1210 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza, połączony ze zjazdem książąt polskich: Henryka Brodatego, Leszka Białego, Konrada mazowieckiego i Władysława Odonica.

                                               

Szkoła parafialna

Pierwsze znane zarządzenia dotyczące obowiązku utrzymywania szkół przy wszystkich kościołach wydał w 797 cesarz Karol Wielki. Zostało to potwierdzone w 853 zaleceniem papieża Leona IV zakładania szkół przy każdej parafii. Przełomowe znaczenie mia ...

                                               

Światowe Dni Młodzieży 1991

6. Światowe Dni Młodzieży – ogólnoświatowy zjazd młodzieży katolickiej, który odbył się w dniach 10–15 sierpnia 1991 w Częstochowie. Hasłem przewodnim zwołanych przez papieża Jana Pawła II dni młodzieży były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła d ...

                                               

Totus Tuus Poloniae populus

Totus Tuus Poloniae populus – bulla papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 reorganizująca podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce, największa reorganizacja Kościoła katolickiego w Polsce od 1945; dopełnienia reorganizacji struktur d ...

                                               

Wiek sprawny

Wiek sprawny – wiek, w którym w średniowiecznym polskim prawie zwyczajowym osiągano pełną zdolność do czynności prawnych. Zdaniem historyków wiek ten osiągano z chwilą ukończenia dwunastego lub piętnastego roku życia. Osoba w tym wieku mogła samo ...

                                               

Zbiór praw sądowych

Zbiór praw sądowych – projekt prawa ziemskiego z 1776 roku, opublikowany i przedstawiony do zatwierdzenia przez sejm w 1778 r., a odrzucony przez sejm w 1780. Jak zauważył sto lat później Walenty Dutkiewicz prace nad kodeksem trwały zaledwie półt ...

                                               

Zjazd gnieźnieński

Zjazd gnieźnieński – inaczej nazywany też synodem gnieźnieńskim. Była to pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z księciem Polski Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa – Gnieźnie. Zjazd odbył się w marcu 1000 roku.

                                               

Zjazdy gnieźnieńskie

Zjazdy gnieźnieńskie – współczesne zjazdy, będące forum dialogu między różnymi kręgami kulturowymi, wyznaniami i religiami. Stanowią także okazję do przedstawienia dziedzictwa Gniezna i Polski na Starym Kontynencie. Nawiązują do tradycji zjazdu g ...

                                               

Compendium ferculorum, albo zebranie potraw

Compendium ferculorum, albo zebranie potraw – pierwsza zachowana polska książka kucharska, wydana w Krakowie w 1682 roku. Krańcowe daty powstania książki to 1670-1677 rok. Następny egzemplarz po pierwodruku był wydany dopiero w 1730 r. W latach 1 ...

                                               

Groch ze słoniną

Groch ze słoniną – danie dawnej kuchni polskiej, wykonywane z ugotowanego na gęsto, zwykle przetartego grochu z dodatkiem stopionej słoniny. Było spożywane od średniowiecza przez wszystkie warstwy społeczne. Stanowiło niezbędny element uczty szla ...

                                               

Kucharz doskonały

Kucharz doskonały – druga zachowana do naszych czasów polska książka kucharska. Książka, którą wydał drukiem w 1783 roku Wojciech Wielądko, jest tłumaczeniem francuskiej La cuisinière bourgeoise.

                                               

Kucharz krakowski

Kucharz krakowski – poradnik kucharski autorstwa Kazimiery Krumłowskiej która używała pseudonimu Maria Gruszecka.

                                               

Kuchmistrzostwo

Kuchmistrzostwo lub Kucharstwo – zaginiona książka kucharska prawdopodobnie wydana przez Floriana Unglera w XVI w. Opublikowana we fragmentach przez Zygmunta Wolskiego w 1891 r. i datowana na początek XVI w. Niekiedy uważana za przekład z czeskie ...

                                               

Kuchnia polska w dawnych czasach

Dawna kuchnia polska opierała się na prostych potrawach wytwarzanych z płodów rolnych, mięsa zwierząt dzikich i hodowlanych oraz owoców, ziół i przypraw uzyskiwanych drogą zbieractwa. Znana była przede wszystkim z obfitego wykorzystania soli i st ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →