ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 360                                               

Stowarzyszenie Koty Rasowe

Stowarzyszenie Koty Rasowe – stowarzyszenie osób zainteresowanych amatorską hodowlą kotów rasowych, działające na terenie Polski z siedzibą w Warszawie. Prezesem federacji jest Anna Surowiecka.

                                               

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – polskie stowarzyszenie zajmujące się, za zgodą ministra spraw wewnętrznych, ratownictwem górskim na obszarze polskich Tatr. Aby zostać ratownikiem tatrzańskim, należy przejść okres próbny trwający od 1 ...

                                               

Towarzystwo Opieki nad Majdankiem

Towarzystwo Opieki nad Majdankiem – ogólnopolska, otwarta organizacja typu non-profit, powstała 12 listopada 1945 r. z inspiracji działaczy społecznych Lublina i Lubelszczyzny, zrzeszająca tych, którym bliska była szeroko rozumiana idea upamiętni ...

                                               

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym – organizacja pożytku publicznego, niosąca pomoc osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Istnieje od 1991 roku. Decyzją XV Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym organizacja w ...

                                               

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej – istniejąca od 1957 roku organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel wszechstronne rozwijanie stosunków polsko-chińskich oraz promocję Chin w Polsce i Polski w Chinach. W tym celu organizuje konferencje ...

                                               

Wrocławska Izba Gospodarcza

Wrocławska Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego powstała we Wrocławiu w 2004 z inicjatywy miejscowych przedsiębiorców. Wrocławska Izba Gospodarcza przyznaje nagrodę Złota Kula. Członkowie Izby wspierają także inne wrocławskie pr ...

                                               

YMCA (Polska)

Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska YMCA – młodzieżowa organizacja społeczna, zbudowana na podstawach programowych międzynarodowej organizacji YMCA, której celem jest prowadzenie działalności opiekuńczej, charytatywnej, jak również edukacyj ...

                                               

Zachodni Zakon Sufi w Polsce

Zachodni Zakon Sufi w Polsce – prawnie działający na terenie polski od 7 marca 1991 związek wyznaniowy. Polska Centrala Zachodniego Zakonu Sufi znajduje się w Warszawie. Związek jest powiązany z ruchem New Age. W Polsce posiada pięć przedstawicie ...

                                               

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej – stowarzyszenie którego akt odnowienia sporządzony i podpisany został na spotkaniu delegatów bractw w Kórniku 10 listopada 1990 r. Za czasów II Rzeczypospolitej poprzednikiem Z ...

                                               

Związek Hodowców Psów Rasowych

Związek Hodowców Psów Rasowych – organizacja kynologiczna, powstała w 2000 roku, zrzeszająca hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych. Związek Hodowców Psów Rasowych jest zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Cz ...

                                               

Związek Uzdrowisk Polskich

Związek Uzdrowisk Polskich – organizacja, koordynująca działania przemysłu uzdrowiskowego, powstała w 1926. Związek był kontynuacją Krajowego Związku Zdrojowisk i Uzdrowisk, który powstał w 1910 w czasie I Krajowego Zjazdu Przemysłowo-Balneologic ...

                                               

Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim

Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim – organizacja samopomocy społecznej działająca w zaborze pruskim w l. 1915–1918 Powstał podczas I wojny światowej w lutym 1915 w Poznaniu. Głównym jego zadaniem było niesienie pomocy ludności Królestw ...

                                               

Komitet Obywatelski stołecznego miasta Warszawy

Powstał 1 sierpnia 1914 r. z inicjatywy warszawskich działaczy Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Polityki Realnej. Został zatwierdzony 3 sierpnia 1914 postanowieniem warszawskiego rosyjskiego generał-gubernatora Jakowa Żylińskieg ...

                                               

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA

Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA - komitet popierający budowę pomnika ofiar Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, zamordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolit ...

                                               

Polski Związek Działkowców

Polski Związek Działkowców – od 19 stycznia 2014 stowarzyszenie ogrodowe, w okresie od 8 czerwca 1981 do 18 stycznia 2014, samodzielna i samorządna organizacja społeczna, powołana do reprezentowania i obrony praw i interesów swych członków wynika ...

                                               

Prołuż

Prołuż – powołana 12 września 1945 w Krotoszynie młodzieżowa organizacja społeczna promująca kulturę Serbołużyczan – słowiańskiej mniejszości w Niemczech oraz wspierająca łużyckie aspiracje niepodległościowe po II wojnie światowej. Korzenie organ ...

                                               

Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych

Na zjeździe przedstawicieli różnych organizacji nauczycielskich, m.in. także działaczy Polskiego Związku Nauczycielskiego i Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego z obu okupowanych przez państwa centralne części Królestwa Polskiego w Radomiu 29- ...

                                               

Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego

Związek Polskiego Nauczycielstwa Ludowego – postępowa organizacja nauczycielska działająca na terenie Galicji w latach 1905-1919

                                               

Pomoc społeczna w Polsce

Pomoc społeczna w Polsce według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – instytucja polityki społecznej mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia.

                                               

Barszczańska

Barszczańska to z urbanistycznego punktu widzenia, w głównej mierze osiedle bloków socjalnych, zlokalizowanych przy ulicach Barszczańskiej i Klepackiej, stanowiące zamkniętą enklawę biedy zamieszkałą przez około 2500 osób 600 rodzin. Jest to najw ...

                                               

Bilet kredytowany

Bilet kredytowany – polska forma świadczenia niepieniężnego pomocy społecznej przyznawana na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej. Bilet kredytowany jest zasiłkiem celowym niepieniężnym, umożliwiającym klientowi pomocy społecznej pokonani ...

                                               

Bogaci Miłosierdziem

Medal otrzymują osoby lub instytucje wyróżniające się w pomocy świadczonej potrzebującym i wspierające dzieła organizacji. Medal został zaprojektowany w 1998 dla Caritas Archidiecezji Krakowskiej przez prof. Czesława Dźwigaja w formie przypominaj ...

                                               

Dom samotnej matki

Dom samotnej matki – niezależny ośrodek oferujący nieodpłatną pomoc dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży znajdujących się trudnej sytuacji życiowej. Zakres oferowanej pomocy zakłada oprócz pomocy materialnej, także pomoc psychologa o ...

                                               

Działalność samorządu terytorialnego w opiece społecznej

Pomoc społeczna – najstarsza instytucja polityki społecznej, uznawana współcześnie w większości krajów za jeden z zasadniczych – obok ubezpieczeń i zaopatrzenia społecznego – elementów systemu zabezpieczenia społecznego.

                                               

Dzieciniec pod Słońcem

Dzieciniec pod Słońcem – pierwszy stworzony w Poznaniu ogród jordanowski, zrealizowany z rozmachem w latach 1927-1928 na zachodniej terasie Warty w rejonie Drogi Dębińskiej i ul. Bielniki na Łęgach Dębińskich na osiedlu samorządowym Wilda.

                                               

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny – fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia. W dniu 18 lipca 1974 r. Sejm uchwalił ustawę o funduszu alimentacyjnym Dz.U. z 1974 ...

                                               

Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci

Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci na Mokotowie – polska instytucja opieki społecznej założona 1 października 1830 w Warszawie, przy ówczesnej ul. Okopowej nr 3109. Była pierwszą placówką wychowawczą w Warszawie.

                                               

Izba Dworcowa dla Matki i Dziecka

Izba Dworcowa dla Matki i Dziecka – forma pomocy społecznej dla kobiet ciężarnych oraz matek z małymi dziećmi funkcjonująca na większych dworcach w Polsce w okresie 1945-1948. Izby były placówkami całodobowymi, organizowanymi na większych, zwłasz ...

                                               

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – świadczenie rodzinne, przysługujące rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu bądź faktycznemu, z tytułu urodzenia się dziecka. Warunki nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ...

                                               

Władysław Kanka

Władysław Kanka – polski urzędnik w obszarze pomocy społecznej, organizator placówek opiekuńczych dla różnych grup społecznych. W młodości przeprowadził się do Gdańska, gdzie pracował przez około trzydzieści lat w sektorze pomocy społecznej. Zajm ...

                                               

Kolonia dla bezrobotnych na Kopaninie w Poznaniu

Kolonia dla bezrobotnych na Kopaninie – kwartał zabudowy zlokalizowany w Poznaniu, na Kopaninie, przy ul. Kopanina.

                                               

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy

Krajowy Fundusz Mieszkaniowy – utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, w ramach tzw. nowego ładu mieszkaniowego. Celem KFM jest zapewnienie dostępu ...

                                               

Kuroniówka

Kuroniówka – potoczne określenie darmowego posiłku, jaki był wydawany na ulicach Warszawy mieszkańcom miasta na początku lat 90. XX wieku, m.in. osobiście przez ministra pracy i polityki społecznej Jacka Kuronia. Posiłkiem tym była grochówka. Nas ...

                                               

Markot

Ruch Wychodzenia z Bezdomności "Markot ” – ruch społeczny powstały na bazie eksperymentu osad Victoria Kotan, na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Pierwsza tego typu placówka uruchomiona została w miejscowości Lutynka, druga w Jelenim Ruczaju. Ko ...

                                               

Monar

Monar – zintegrowany system przeciwdziałania narkomanii, bezdomności i zagrożeniom społecznym oraz niesienia szeroko rozumianej pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej – samotnym, chorym na AIDS, skrzywdzonym przez los. Monar to ap ...

                                               

Osiedle Darzybór

Osiedle Darzybór – modelowe, pilotażowe osiedle socjalne zlokalizowane w Poznaniu, w części Darzybór. Projekt budowy jednostki jest realizowany z aktywnym udziałem osób wykluczonych społecznie na wszystkich etapach, od planowania do wykonania.

                                               

Osiedle Opieki Społecznej na Naramowicach w Poznaniu

Osiedle Opieki Społecznej – kwartał zabudowy zlokalizowany w Poznaniu, na Naramowicach, na osiedlu samorządowym Naramowice, pomiędzy ulicami Umultowską, Madziarską, Słubicką, Sycylijską i Lechicką.

                                               

Osiedle socjalne na Zawadach w Poznaniu

Osiedle socjalne na Zawadach – jedno z pierwszych w Poznaniu międzywojennym osiedli socjalnych, zlokalizowane dawniej przy zbiegu ulic Zawady i św. Wincentego.

                                               

Piecza zastępcza

Pojęcie pieczy zastępczej związane jest z działaniami na rzecz wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to ...

                                               

Przyjaciel Ludzi Bezdomnych

Przyjaciel Ludzi Bezdomnych – honorowe wyróżnienie, ustanowione i nadawane przez Marka Kotańskiego, twórcę Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności. Tytuł Przyjaciela Ludzi Bezdomnych otrzymywali sprzymierzeńcy dzieła pomocy bliźniemu. Kanclerzem ...

                                               

Towarzystwo Kolonii Letnich dla Ubogiej i Słabowitej Dziatwy Warszawy

Towarzystwo Kolonii Letnich dla Ubogiej i Słabowitej Dziatwy Warszawy – polska organizacja społeczna, której celem działania była organizacja kolonii letnich dla ubogich dzieci warszawskich. Jedną z doraźnych form pomocy najuboższym dzieciom Wars ...

                                               

Ustawa o pomocy społecznej (2004)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z pomocą społeczną. Ustawa określa: zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. zadania w zakresie pomoc ...

                                               

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej. Ustawa określa: zasady i formy wspierania rodz ...

                                               

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Towarzystwo powstało w 1814 z inicjatywy hr. Zofii Zamoyskiej z Czartoryskich. Od 1818 roku należał do nich budynek Res Sacra Miser łac. ubogi jest świętością przy Krakowskim Przedmieściu 62. W 1842 nastąpiły zmiany w organizacji szpitali warszaw ...

                                               

Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi

Wileńskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi – polskie stowarzyszenie dobroczynne utworzone w 1901 w Wilnie z inicjatywy bankiera Józefa Montwiłła. Do głównych zadań organizacji należała opieka nad dziećmi pozbawionymi wsparcia, zaniedbanymi, opuszcz ...

                                               

Zielona Akcja

Zielona Akcja – akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów w ...

                                               

Prostytucja w Polsce

Prostytucja w Polsce nie jest zabroniona prawnie, jednak w polskim kodeksie karnym wymieniono trzy rodzaje przestępstw związanych z prostytucją: stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo.

                                               

Dziwex

Nielegalną rekrutacją zajmowali się specjaliści od choreografii w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych. Pracę zleciły powiązane z mafią włoskie agencje "Olivero” i "Thea Maggioli”. Kobiety w zdecydowanej większości blondynki, którym obie ...

                                               

Pogrom alfonsów

Pogrom alfonsów – określenie stosowane wobec trzydniowych zamieszek wywołanych w 1905 roku przez warszawskie bojówki Bundu przeciwko środowisku sutenerów. Niezadowolenie członków Bundu spowodowane było kojarzeniem środowisk żydowskich ze stręczyc ...

                                               

Fundacja Mamy i Taty

Fundacja została założona przez trzy matki. Jej przedmiotem działalności jest przede wszystkim działalność na rzecz poszanowania godności i praw człowieka, wartości rodzinnych, obrony praw konsumenta, oraz inspirowanie i realizowanie inicjatyw ws ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →