Poprzednia

ⓘ Ministerstwo Gospodarki i PracyMinisterstwo Gospodarki i Pracy
                                     

ⓘ Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Ministerstwo Gospodarki i Pracy – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej: gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka.

Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2004 r. wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą 4 maja 2004 r. Zniesione zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2004 r., komórki organizacyjne włączono w nowe Ministerstwo Gospodarki.

                                     

1. Zakres działania ministra

Minister Gospodarki i Pracy kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • turystyka
 • gospodarka
 • praca
 • od 2 maja 2004 do 31 października 2005
 • rozwój regionalny
                                     

2. Dział gospodarka

Dział gospodarka obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu:

 • ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii
 • nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym
 • działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju
 • funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • koordynacji uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności oraz podejmowania działań mających na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji
 • kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi
                                     

3. Dział praca

Dział praca obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu:

 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych
 • stosunków pracy i warunków pracy
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców
 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
                                     

4. Dział rozwój regionalny

Dział rozwój regionalny obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu:

 • opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską, określającej wykorzystanie przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej
 • współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju kraju
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego
 • opracowywania projektów i wykonywania programów wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
 • kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy, o której mowa w pkt 4
 • koordynacji w zakresie programowania i wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
 • opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego
 • monitorowania i oceny przebiegów realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w pkt 4 i 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów analiz, sprawozdań i wniosków dotyczących wykonania programów wsparcia i kontraktów wojewódzkich


                                     

5. Struktura organizacyjna

W skład ministerstwa wchodził Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Spraw Obronnych
 • Departament Wynagrodzeń
 • Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej
 • Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
 • Departament Programów Offsetowych
 • Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych
 • Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Departament Warunków Pracy
 • Biuro Prawne
 • Departament Przedsiębiorczości
 • Departament Koordynacji Funduszu Spójności
 • Departament Unii Europejskiej
 • Departament Turystyki
 • Departament Bezpieczeństwa Energetycznego
 • Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Biuro Administracyjno-Budżetowe
 • Departament Funduszy
 • Departament Rynku Pracy
 • Sekretariat Ministra
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
 • Departament Prawa Pracy
 • Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
 • Departament Polityki Handlowej
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Polityki Regionalnej
 • Departament Konkurencyjności Gospodarki
 • Departament Informatyki
 • Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
 • Departament Polityki Przemysłowej
 • Departament Europejskich Spraw Gospodarczych
 • Departament Administrowania Obrotem
 • Departament Instrumentów Finansowych
 • Departament Inicjatywy INTERREG
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Kontroli Eksportu
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
 • Biuro Kontroli Resortowej
 • Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej
 • Departament Innowacyjności
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
 • Biuro Dyrektora Generalnego

Organy nadzorowane przez ministra:

 • Prezes Głównego Urzędu Miar
 • Prezes Urzęd Regulacji Energetyki
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Organy podlegające ministrowi:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub nadzorowane:

 • Instytut Techniki i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL”w Łodzi
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "BUDOKOP” w Mysłowicach
 • Instytut Technologii Materia∏ów Elektronicznych w Warszawie
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "Emag” w Katowicach
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce
 • Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem” w Toruniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania "EMPAK” w Krakowie
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych "Cebea” w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej "ORAM” w Łodzi
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr w Kępnie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 • Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach w likwidacji
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach
 • Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku
 • Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku
 • Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil” w Piastowie
 • Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
 • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR” w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "BOSMAL” w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów – POLATOM w Otwocku-Świerku
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO” w Łodzi
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających BAROWENT w Katowicach w likwidacji
 • Instytut Turystyki w Warszawie
 • Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol” w Tarnobrzegu w likwidacji
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku
 • Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "Koprotech” w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli w likwidacji
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów "Redor” w Bielsku-Białej
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO” w Skarżysku-Kamiennej w likwidacji
 • Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP” w Warszawie
 • Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
 • Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym
 • Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel” w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach
 • Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR” w Poznaniu
 • Centrum Techniki Morskiej – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Gdyni
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz” w Warszawie
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa "COCH” w Krakowie
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu
 • Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie
 • Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie
 • Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "Belmatex” w Bielsku-Białej
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
 • Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA” w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil” w Poznaniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych "Prebot” w Radomiu
 • Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej
 • Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "METROL” w Zielonej Górze
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
 • Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Gospodarki i Pracy
 • Wydziały ekonomiczno-handlowe ambasad, konsulatów i stałych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
 • Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Erg” w Jaśle w likwidacji
 • Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi
 • Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie
 • Centrum Badań i Promocji Biznesu "Ekorno” w Łodzi w likwidacji
 • Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog” im. A. Bączkowskiego
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop” w Krakowie
 • Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie
 • Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Instytut Inżynierii Materia∏ów Włókienniczych w Łodzi
 • Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie
 • Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
 • "Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu;
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach w likwidacji
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie
 • Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu
 • Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Instytut Technologii Nafty im. Prof. St. Piłata w Krakowie
 • Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 • Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim
 • Ochotnicze Hufce Pracy

Użytkownicy również szukali:

ministerstwo pracy, ministerstwo rozwoju, pracy i technologii, mpips aktualności, nowa minister pracy i polityki społecznej 2019, Pracy, Ministerstwo, ministerstwo, pracy, spoecznej, polityki, ministerstwo pracy, rozwoju, ministerstwo rozwoju, mpips aktualnoci, technologii, nowa, wnioski, mpips, aktualnoci, rodziny, logo, kontakt, Gospodarki, minister, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, nowa minister pracy i polityki spoecznej 2019, ministerstwo pracy i polityki spoecznej wnioski, ministerstwo pracy i polityki spoecznej kontakt, ministerstwo rozwoju pracy i technologii, ministerstwo rodziny pracy i polityki spoecznej logo, nowa minister pracy i polityki spoecznej, ministerstwo gospodarki i pracy, architektura w zgierzu. ministerstwo gospodarki i pracy,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Ministerstwo pracy i polityki społecznej kontakt.

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY, telefon, krs, adres, nip. M. Ministerstwo Gospodarki Polska Ministerstwo Gospodarki i Pracy Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwo Gospodarki, Pracy. Ministerstwo rozwoju. Rozmowa z Haliną Bownik – Trymucha, dyrektor Departamentu. Jak podało Ministerstwo Gospodarki i Pracy, w latach 2004 2006 ponad 15 tys. polskich studentów i ponad 123 tys. uczniów skorzysta ze stypendiów unijnych. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej logo. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w. Uwaga: wszystkie informacje dotyczące ilości gazu należy podawać w m3 w warunkach odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki. Pracy.

Ministerstwo pracy.

MPiPS nieruchomości Najwyższa Izba Kontroli. Minister Gospodarki i Pracy. Szkolenie PRINCE2. Szkolenie PRINCE2. Egzamin PRINCE2. Egzamin PRINCE2. CKPiDN w Mielcu. quotes. Referencje. Minister. Pieniądze dla polskich szkół Computerworld Wiadomości IT. Forma prawna firmy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY to Jednostka budżetowa. Firma posiada numer NIP, numer REGON i KRS, a jej siedziba mieści.


Ministerstwo Gospodarki i Pracy Cekal.

Wsparcie działań systemu patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy. kategoria. administracja. nazwa beneficjenta. Departament Koordynacji Polityki. Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Funduszy i Polityki. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY: najświeższe informacje, zdjęcia, W Ministerstwie Energii trwają prace nad ustawą regulującą jakość paliw, np. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Agencja rządowa. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27.

MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Petycja w sprawie zmiany Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Stolcho. DEPARTAMENT WDRAŻANIA PROGRAMÓW ROZWOJU REGIONALNEGO. Dokument roboczy Ministerstwa Gospodarki i Pracy. PRZEWODNIK DOTYCZĄCY.


Skład Zespołu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Fundacjami w działach praca i zabezpieczenie społeczne sprawowało 4 ministrów Minister. Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Gospodarki i Pracy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Portal. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. z 2004. CENTROZAP SA decyzja Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Ministerstwo Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo gospodarka​. Rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich tekst. Na co zwrócić uwagę przed wyjazdem za pośrednictwem agencji zatrudnienia? Agencja zatrudnienia kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawarcia z.

Cytaty z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej wystąpienia fraz z.

Departamentu Bezpieczeństwa Energetycznego Ministerstwa Gospodarki i Pracy Jest ono zdefiniowane jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie. Rynek Pracy miesięcznik Krajowego Urzędu Pracy Katalog. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. ADRES. Ul. Nowogrodzka 1 3 5. 00 ​513 Warszawa. NIP 5262895101. Regon 015725935. Wizytówki pracodawców Biuro Karier Politechnika Gdańska. Tworzy się, z dniem 4 maja 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki,.


Wsparcie działań systemu patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,Rozporządzenie Ministra Gospodarki I​. Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia prowadzony przez. 1. Tworzy się Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 2. Kategoria:Ministerstwa gospodarki Polska – pedia, wolna. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub.

Utworzenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienie Lex.

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY pl.Trzech Krzyży 3 5, 00 507 Warszawa. Powiatowy Urząd Pracy. ZAŁĄCZNIK 2 do sprawozdania MGiP 01. Ministerstwo Gospodarki i Pracy odpowiada na pytania dotyczące. Jesteśmy liderem na rynku włoskim oraz jedną z czołowych agencji w krajach, w których działamy. Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Gospodarki i Pracy nr 570. Ministerstwo Gospodarki S. Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Panem Markiem Szczepańskim oraz przedstawicielami Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym,. Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Inwestycji. MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 opinią właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego Ministerstwa Spraw.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →