Poprzednia

ⓘ Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
                                     

ⓘ Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – polski zniesiony urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej: gospodarka, praca, rozwój regionalny, turystyka, zabezpieczenie społeczne.

Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 stycznia 2003r. wchodzącym w życie dzień później z mocą obowiązującą następnego dnia. Zniesione zostało rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 maja 2004 r., komórki organizacyjne włączono w nowe Ministerstwo Gospodarki i Pracy.

                                     

1. Zakres działania ministra

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • zabezpieczenie społeczne
 • turystyka
 • gospodarka
 • rozwój regionalny
 • praca
 • od 8 stycznia 2003 do 2 maja 2004
                                     

2. Dział gospodarka

Dział gospodarka obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu:

 • nadzoru nad świadczeniem usług związanych z podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym
 • koordynacji uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności oraz podejmowania działań mających na celu udostępnianie informacji o uznawaniu tych kwalifikacji
 • kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi
 • ustalania taryf celnych, kontyngentów oraz wprowadzania zakazów przywozu i wywozu towarów i technologii
 • funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju
                                     

3. Dział praca

Dział praca obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu:

 • zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych
 • wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych
 • zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
 • stosunków pracy i warunków pracy
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców
                                     

4. Dział rozwój regionalny

Dział rozwój regionalny obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu:

 • opracowywania projektów narodowej strategii rozwoju regionalnego
 • opracowywania projektów i wykonywania programów wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego
 • kontraktów wojewódzkich zawieranych w trybie ustawy, o której mowa w pkt 4
 • koordynacji w zakresie programowania i wykorzystania funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
 • monitorowania i oceny przebiegów realizacji programu wsparcia i kontraktów wojewódzkich, o których mowa w pkt 4 i 5, oraz przedstawiania Radzie Ministrów analiz, sprawozdań i wniosków dotyczących wykonania programów wsparcia i kontraktów wojewódzkich
 • opracowywania narodowego planu rozwoju będącego podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską, określającej wykorzystanie przez Polskę środków strukturalnych Unii Europejskiej
 • współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju regionalnego
 • współpracy z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego w zakresie spraw społeczno-gospodarczego rozwoju kraju


                                     

5. Dział zabezpieczenie społeczne

Dział zabezpieczenie społeczne obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu:

 • kombatantów i osób represjonowanych
 • działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
 • funduszy emerytalnych
 • świadczeń socjalnych, zatrudnienia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
 • koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych
 • ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego
 • pomocy społecznej i świadczeń na rzecz rodziny
                                     

6. Struktura organizacyjna

W skład ministerstwa wchodził w chwili zniesienia urzędu Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

 • Departament Rynku Pracy
 • Departament Warunków Pracy
 • Departament Instrumentów Finansowych
 • Biuro Administracyjno-Budżetowe
 • Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego
 • Departament Ubezpieczeń Społecznych
 • Departament Regulacji Wewnętrznego Obrotu Gospodarczego
 • Departament Polityki Regionalnej
 • Departament Partnerstwa Społecznego
 • Departament Bezpieczeństwa Energetycznego
 • Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych
 • Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego
 • Departament Informatyki
 • Departament Świadczeń Rodzinnych
 • Departament Prawa Pracy
 • Biuro Kontroli Resortowej
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Departament Innowacyjności
 • Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych
 • Departament Wynagrodzeń
 • Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej
 • Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu
 • Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym
 • Departament Konkurencyjności Gospodarki
 • Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Sekretariat Ministra
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Departament Programów Offsetowych
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Departament Instrumentów Polityki Handlowej
 • Departament Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Departament Koordynacji Funduszu Spójności
 • Departament Polityki Przemysłowej
 • Departament Turystyki
 • Departament Unii Europejskiej
 • Departament Administrowania Obrotem
 • Biuro Prawne
 • Departament Pożytku Publicznego
 • Departament Spraw Obronnych
 • Departament Funduszy
 • Stanowisko do Spraw Komunikacji Społecznej
 • Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej
 • Biuro Instytucji Dialogu Społecznego
 • Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Gospodarki
 • Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych
 • Departament Kontroli Eksportu
 • Departament Pomocy Społecznej

Organy nadzorowane przez ministra:

 • Prezes Głównego Urzędu Miar
 • Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Organy podlegające ministrowi:

 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub nadzorowane:

 • Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
 • Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR w Warszawie
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego w Warszawie
 • Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
 • Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie
 • Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie
 • Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
 • Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie
 • Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SKARŻYSKO w Skarżysku-Kamiennej
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Ośrodek Studiów Wschodnich
 • Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Kępnie
 • Instytut Mineralnych Materia∏ów Budowlanych w Opolu
 • Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica w Gliwicach
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 • Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie
 • Instytut Farmaceutyczny w Warszawie
 • Centrum Techniki Morskiej - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Gdyni
 • Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania EMPAK w Krakowie
 • Instytut Turystyki w Warszawie
 • Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "Budokop” w Mysłowicach
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Wrocławiu
 • Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans” w Bytomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL w Zielonej Górze
 • Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
 • Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu
 • Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku
 • Instytut Włókiennictwa w Łodzi
 • Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów w Toruniu
 • Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog” im. A. Bączkowskiego
 • Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku
 • Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
 • Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce
 • Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu
 • Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 • Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu
 • Instytut Rozwoju Służb Społecznych
 • Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
 • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w Bielsku-Białej
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL w Poznaniu
 • Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów we Włocławku
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu
 • Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie
 • Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu
 • Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 • Instytut Technologii Nafty im. Prof. St. Piłata w Krakowie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Placówki ekonomiczno-handlowe za granicą
 • Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego SIARKOPOL w Tarnobrzegu
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach
 • Centrum Badań i Promocji Biznesu EKORNO w Łodzi w likwidacji
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METACHEM w Toruniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych PREBOT w Radomiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach
 • Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
 • Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku
 • Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Chorzowie-Batorym
 • Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi
 • Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 • Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie
 • Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi
 • Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie;
 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT we Wrocławiu
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach
 • Instytut Technologii Materia∏ów Elektronicznych w Warszawie
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku
 • Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu
 • Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim
 • Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
 • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej
 • Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi
 • Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH w Warszawie
 • Polskie Centrum Akredytacji
 • Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach w likwidacji
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli w likwidacji
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie
 • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie
 • Instytut Energetyki w Warszawie
 • Ochotnicze Hufce Pracy
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "Barowent” w Katowicach
 • Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie
 • Instytut Inżynierii Materia∏ów Włókienniczych w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG w Jaśle
 • Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie
 • Instytut Techniki i Technologii Dziewiarskiej TRICOTEXTIL w Łodzi
 • Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa We∏ny BELMATEX w Bielsku-Białej
 • Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie

Użytkownicy również szukali:

aktualności ministerstwo polityki społecznej, ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej twitter, ministerstwo rozwoju i pracy, Pracy, pracy, Polityki, Ministerstwo, ministerstwo, polityki, Spoecznej, spoecznej, rodziny, rozwoju, technologii, minister, wnioski, logo, twitter, kontakt, aktualnoci, Gospodarki, nowa, ministerstwo rozwoju i pracy, nowa minister pracy i polityki spoecznej 2019, ministerstwo pracy i polityki spoecznej wnioski, ministerstwo pracy i polityki spoecznej kontakt, aktualnoci ministerstwo polityki spoecznej, ministerstwo rozwoju pracy i technologii, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Spoecznej, ministerstwo rodziny pracy i polityki spoecznej twitter, ministerstwo rodziny pracy i polityki spoecznej logo, nowa minister pracy i polityki spoecznej, ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Ministerstwo rozwoju i pracy.

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej Urząd. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Развернуть Свернуть. Номер документа. 2 2661 0. Крайние даты. Ministerstwo rozwoju, pracy i technologii. Sprawa generalna RPO sygmaturaRPO 431715 03 III 303.7.3 RZ. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych Dz. U. Nr 100, poz. 926 z 2003 r. Aktualności ministerstwo polityki społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Portal Olecko moja. W sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia Ministerstwa Gospodarki Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej. Polskiej.

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej twitter.

Kontrola w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w zakresie. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu.


Nowa minister pracy i polityki społecznej 2019.

DZIENNIK USTAW. Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, poddziałania 1.3.2 i rozpatrywania wniosków jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25. Ministerstwo pracy i polityki społecznej kontakt. Skracanie Rada Języka Polskiego. Społecznej, któremu przewodniczył Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej –. Jerzy Hausner. Zespół został powołany 14.04.2003 r. przez Prezesa. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej logo. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Urzędowe.

ZPORR. MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W POLSCE. PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW 2 PRIORYTETU​. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniającego Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8. Służba Pracownicza biuletyn Ministerstwa Pracy, Płac i Nukat. Wyrażenia minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nie można zastąpić wyrażeniem minister GPiPS, ponieważ skrótowiec GPiPS jest częścią skrótowca​. Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmiany w zasadach Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Działalności.


Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS aleBank.

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji a.​. Programy Rozwoju Regionalnego Artykuł. Polityki Społecznej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki od 2007 r. minister pracy i polityki społecznej w latach 2001 2003, minister gospodarki,. Posiedzenie Prezydium WKDS 22 maja 2003 r. Pomorski Urząd. Wszystko o Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Po. Naszym celem jest przede wszystkim, aby gospodarka jak najwcześniej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Strona główna Biznes. Wystąpienie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nowych zasad zawieszalności świadczeń wypadkowych i z tytułu choroby.

Nadanie statutu Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aż się kotłuje. Jak wynika z informacji, w kierownictwie resortu może dojść do. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najnowsze. 2, uchylony, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i zniesienia. Inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie.


MRPiPS Wiadomości.

Twórca: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Informatyki. Współtwórca: Olejniczak, Zbigniew. Red. Temat: administracja. Akty prawne MOPS Siemianowice Śląskie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej najnowsze wiadomości z Polski i ze świata, okiem redaktorów. Czytaj tylko sprawdzone newsy. System informatyczny SYRIUSZ: raport z badań Ministerstwo. Miesięcznik Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Polityki Społecznej Od R. 33, nr 11 2006 podtyt.: miesięcznik Ministerstwa Pracy i Polityki. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego Dialog krajowy. Przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz społecznych w ramach umowy bliźniaczej z Ministerstwem Pracy Danii.

PRZEWODNIK PO ZAWODACH wydanie II Wortal Publicznych.

813 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej1 z dnia 25. Dozór techniczny Urząd Dozoru Technicznego. Więcej w Polityce Plików Cookies. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz w dziale. Akty prawne PCPR Włodawa. I Gospodarki Morskiej, przedstawicielami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej obecnie Ministetstwa Gospodarki.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →