Poprzednia

ⓘ Literatura                                               

Czasopismo

Czasopismo – wydawnictwo ciągłe, periodyczne, publikowane pod niezmienionym tytułem, posiadające numerację ciągłą, zawierające ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierające materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogące różnić się wersjami językowymi – może występować w wielu mutacjach regionalnych.

                                               

Książka

Książka – dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.

                                               

Powieść

Powieść – gatunek literatury pięknej, utwór narracyjny, opisujący zwykle rozbudowany ciąg zdarzeń. Klasyczna powieść jest pisana prozą, w której występują liczne dialogi. Posiada także wszystkowiedzącego, anonimowego narratora i wielowątkową, liniową, chronologiczną fabułę. Autorzy powieści, zwłaszcza współczesnych, mogą świadomie odchodzić od tego klasycznego schematu. Narrator może posługiwać się podstawowymi sposobami narracji lub innymi formami wypowiedzi, np. dialogiem albo mową zależną.

                                               

Nowela

Nowela – krótki utwór literacki, pisany prozą, charakteryzujący się wyraźnie zarysowaną i sprawnie skrojoną akcją główną, mocno udramatyzowaną, która zmierza do punktu kulminacyjnego. Fabuła noweli jest zazwyczaj jednowątkowa, pozbawiona epizodów, rozbudowanych opisów przyrody oraz szczegółowej charakterystyki postaci. Jest to jedna z odmian epiki. Jej treść dotyczy pewnego zdarzenia, opartego na wyrazistym motywie, z pozoru nieistotnym, ale często nabierającym znaczeń symbolicznych. Niemiecki pisarz Paul Hey se określił ów motyw mianem "sokoła”. Stworzył on teorię sokoła, opartą na wnikli ...

                                               

Historia literatury

Historia literatury – jeden z podstawowych działów literaturoznawstwa zajmujący się przekształceniami w literaturze określonego kręgu językowego dokonywanymi na tle historycznym. Historia literatury zajmuje się periodyzacją procesu historycznoliterackiego, badaniem rozwoju ewolucji i różnych zjawisk w dziedzinie literatury, komparatystyką, ewolucją postaw czytelniczych, form literackich, związkami literatury z życiem danej społeczności, a także ewolucją idei, problemów i motywów, będących pożywką dla literatury poszczególnych okresów literackich. Jako odrębna dziedzina nauki pojawiła się w ...

                                               

Gazeta

Gazeta – rodzaj wydawnictwa ciągłego. Ukazuje się częściej niż raz w tygodniu, najczęściej codziennie – w rozumieniu wszystkich dni roboczych.

                                               

Krytyka literacka

Krytyka literacka – działalność intelektualna polegająca na dyskusji, ocenianiu i interpretacji dzieł literackich i ogólnie literatury. Krytyka literacka z założenia nie jest wyrazem metody naukowo-badawczej, lecz przekonań ideowo-artystycznych. Za prekursora krytyki literackiej uważa się Arystarcha z Samotraki. Mianem krytyki literackiej określa się także gatunek publicystyki zajmujący się oceną wytworów literatury.

                                               

Literatura szwedzkojęzyczna

Literatura szwedzkojęzyczna – termin odnoszący się do dzieł literackich stworzonych w języku szwedzkim w samej Szwecji oraz w tym języku w Finlandii i na Wyspach Alandzkich. W artykule omówiono także twórców piszących po łacinie, jeśli ich działalność miała istotny wpływ na rozwój kultury i literatury szwedzkojęzycznej. Pierwsze przypisywane literaturze szwedzkojęzycznej teksty o charakterze literackim związane są z datowaną na XI wiek kulturą kamieni runicznych. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa literatura ta, choć z pewnym opóźnieniem, rozwijała się w rytm europejskich przemian kulturowych ...

                                               

Literatura japońska

We wczesnych dziełach literatury japońskiej widać duży wpływ kultury chińskiej oraz literatury chińskiej, często zapisanej w klasycznym języku chińskim. Widoczne są też wpływy literatury indyjskiej, obecnej przez rozprzestrzenianie się buddyzmu w Japonii. Japońska literatura w końcu rozwinęła swój własny styl, kiedy japońscy pisarze zaczęli tworzyć swoje własne dzieła o Japonii, ale wpływ Chin pozostał do końca okresu Edo. Od czasu kiedy Japonia otworzyła swoje porty dla Zachodu, obie kultury zaczęły mieć na siebie wyraźny wpływ.

                                               

Literatura niemieckojęzyczna

Pod terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim. Należą więc do niej literatury narodowe Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz innych obszarów niemieckojęzycznych. Do literatury zalicza się również dzieła literaturoznawcze, historiograficzne, socjologiczne, filozoficzne, a także dzienniki oraz korespondencję listowną. Początek i koniec każdej epoki literackiej są trudne do uchwycenia. Epoki zostały tutaj uporządkowane w miarę możliwości według ich początku. W ten sposób uwypuklone zostają zależności między poszczególnymi e ...

                                               

Literatura czeska

Literatura czeska – literatura, która powstawała i powstaje na terenie historycznych Czech i jest pisana przez osoby, które tradycyjnie związane są z kulturą Czech. Literatura ta jest pisana nie tylko w języku czeskim, ale też w innych językach: po łacinie, niemiecku, grecku, hebrajsku lub rosyjsku. Od kiedy w XIX wieku Czesi zdefiniowali swoją narodowość jako związaną z językiem czeskim za przedstawicieli literatury uważa się przede wszystkim osoby piszące w tym języku. Do literatury czeskiej zaliczane są również dzieła tworzone poza terytorium Czech przez osoby posługujące się językiem c ...

Literatura
                                     

ⓘ Literatura

Literatura – wszystkie "sensowne twory słowne”, czyli dzieła artystyczne, tj. literatura piękna, oraz teksty użytkowe, tj. literatura stosowana, zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym.

Literaturę piękną dzieli się zwykle na trzy rodzaje literackie według tradycji, uzupełnianej później, Poetyki Arystotelesa: epikę zarówno wierszem, jak i prozą, lirykę i dramat. Do gatunków epickich zaliczamy: opowiadanie, nowelę, bajkę, powieść, legendę, baśń. Do gatunków lirycznych zaliczamy: satyrę, hymn, odę, pieśń, sonet, fraszkę, elegię, tren. Do gatunków dramatycznych zaliczamy: tragedię, komedię, dramat właściwy.

W stosunku do literatury europejskiej i literatur związanych z nią stosuje się też podział na epoki. Stosuje się także podziały na style literackie.

                                     
 • Literatura dla dzieci i młodzieży literatura tworzona z myślą o dzieciach i młodzieży, jak i literatura wybierana przez nią do lektury. Literatura taka
 • Polska literatura współczesna epoka literacka w historii literatury polskiej, która trwa do chwili obecnej. Początkowy okres polskiej literatury współczesnej
 • Literatura polska XX - lecia międzywojennego jest to epoka w historii polskiej literatury przypadająca na lata od odzyskania niepodległości w roku 1918
 • Literatura na Świecie LnŚ miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wydawany od 1971 w Warszawie. Od 1972 zespół redakcyjny przyznaje Nagrodę Literatury
 • Literatura polska doby renesansu epoka literacka w dziejach literatury polskiej przypadająca na okres od 1500 do 1629 roku. W okresie renesansu, zwanego
 • Literatura stosowana literatura użytkowa termin teoretycznoliteracki utworzony w 1932, potem upowszechniony, przez Stefanię Skwarczyńską. Literatura
 • Literatura polska literatura piękna spisana w języku polskim i jego dialektach na ziemiach polskich od średniowiecza, choć zalicza się tu także teksty
 • Literatura kornijska także: literatura kornicka, literatura kornwalijska - termin odnosi się do tekstów pisanych i mówionych tworzonych w języku kornijskim
 • Literatura polska oświecenia epoka w historii literatury polskiej przypadająca na lata 1740 - 1822. Osobny artykuł: Historia Polski 1697 1763 Początek
 • Literatura polska w okresie średniowiecza epoka w historii literatury polskiej przypadająca na okres od X wieku do XV wieku. Literatura polska epoki
                                     
 • Literatura przedmiotu obejmuje publikacje lub ich części, w których przedstawione są wyniki badań naukowych analogicznych, ogólniejszych lub bardziej szczegółowych
 • terminem literatura niemieckojęzyczna należy rozumieć dzieła literackie, które zostały napisane w języku niemieckim. Należą więc do niej literatury narodowe
 • Literatura szwedzkojęzyczna termin odnoszący się do dzieł literackich stworzonych w języku szwedzkim w samej Szwecji oraz w tym języku w Finlandii i
 • pozytywizm warszawski okres literacki i prąd literacki w historii literatury polskiej obejmujący twórczość wychowanków Szkoły Głównej Warszawskiej
 • Literatura amerykańska ogół dzieł literackich stworzonych na terenach byłych kolonii brytyjskich obecnie należących do Stanów Zjednoczonych oraz po
 • Literatura Wyspy Man także: literatura mańska termin odnosi się do tekstów pisanych i mówionych tworzonych w języku manx. Najwcześniejszym znanym
 • Literatura polska w okresie baroku epoka w historii literatury polskiej obejmująca okres od lat osiemdziesiątych XVI wieku do lat trzydziestych XVIII
 • Literatura sowizdrzalska termin ten określa pewien typ literatury polskiej z końca XVI i 1 poł. XVII wieku, której immanentną cechą była humorystyka
 • Literatura faktu ang. non - fiction formy literackie, które przedstawiają autentyczne postacie i wydarzenia, jak np. reportaż relacja, raport dziennik
 • Literatura polska okresu romantyzmu epoka w historii literatury polskiej, w latach 1822 1863, odpowiadająca europejskiemu nurtowi późnego romantyzmu
 • Literatury indyjskie zespół powiązanych literatur istniejących na terenie Indii pisanych w językach Indii indoaryjskich, drawidyjskich oraz w językach
                                     
 • Literatura angielska literatura piękna w języku angielskim w samej Anglii. W ramy tego pojęcia włącza się zwykle też twórczość literacką w języku staroangielskim
 • literatura użytkowa Zakres literatury pięknej jest zależny od kryteriów obowiązujących w danej epoce historycznej. Granice między taką literaturą a
 • Literatura francuska ogół dzieł literackich stworzonych we Francji, przez autorów francuskiego pochodzenia lub twórców innych narodowości posługujących
 • Literatura kaszubska literatura piękna tworzona w języku kaszubskim lub o tematyce kaszubskiej. Pierwszymi tekstami kaszubsko pomorskojęzycznymi były
 • Literatura austriacka niemieckojęzyczna literatura Austrii. Ze względu na swą specyfikę językową jest ściśle związana z literaturą niemieckojęzyczną
 • Literatura albańska alb. Letërsia shqipe literatura tworzona przez autorów narodowości albańskiej lub posługujących się językiem albańskim. Obejmuje
 • Literatura obrachunków inteligenckich, in. literatura obrachunkowa pojęcie wprowadzone przez krytyka literackiego Kazimierza Wykę na określenie pewnego
 • Literatura hebrajska literatura żydowska w języku hebrajskim. Narodziny literatury hebrajskiej wiążą się ze starożytnym Izraelem. Wtedy to, na przestrzeni
 • Literatura rosyjska ros. ру сская литерату ра jedna ze słowiańskich literatur europejskich, powstała na przełomie X - XI wieku w związku z rozwojem

Użytkownicy również szukali:

literatura dla dzieci, literatura gatunki, literatura piękna, literatura podział, literatura polska, literatura pwn, literatura wydawnictwo, czasopismo, Czasopismo, naukowe, czasopismo a gazeta, czasopismo krzywka, czasopismo naukowe pdf, czasopismo synonim, czasopismo dla dzieci, czasopisma tytuy, tytuy, online, gazeta, krzywka, synonim, dzieci, czasopisma, czasopismo online, czasopismo naukowe, książka, ksika, Ksika, ksiki, sensacyjna, czytania, nowoci, najlepsza, bestsellery, wiat, wiat ksiki, ksika sensacyjna,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Literatura podział.

Działania ESK Literatura. Literatura. Redakcja poleca. Stanisław Ignacy Sasin o Tokarczuk: to nie jest literatura, która mnie jakoś szczególnie pociąga. Poseł PiS o laudacji na cześć. Literatura pwn. Literatura na każdą okazję Muzeum Pałacu Króla Jana III. Powieści historyczne, religijne, opowiadania, fantastyka, poezja i klasyka literatury.

Literatura dla dzieci.

Literatura. Specjalizacja magisterska: Literatura i kultura amerykańska jest nowatorskim, interdyscyplinarnym programem przygotowanym wspólnie przez. Literatura gatunki. Literatura piękna, Książki wyda. Literatura we Wrocławiu. Spotkania autorskie, dyskusyjne kluby książki i inne wydarzenia z kategorii: literatura Wrocław. Literatura polska. Literatura na krawędzi świata Puls Biznesu pb.pl. Historia polskiej literatury, sylwetki autorów, opisy książek, współczesny rynek literacki.


Literatura faktu.

Literatura i przyjemności. Szkice o literaturze XX Wydawnictwo. Seria Inna Europa Inna Literatura to egzotyczna podróż po nieznanej Europie to literackie safari w krainach, o których prawie nic nie wiadomo. Seria Inna. Literatura piękna. Kurs Literatura i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Wiele stron literatury. Dziedzictwo Kazimierza Wyki Dwukropek. Literatura fantasy. Atrakcyjne stwarzanie światów Czytelnia. Ciemność i literatura.

Literatura na Widoku European Commission Europa EU.

Literatura piękna taniej na Najwięcej ofert w jednym miejscu. Radość zakupów i 100% bezpieczeństwa dla każdej transakcji. Kup Teraz!. Literatura piękna na Allegro Sklep internetowy. 2 w sensie żywotnym od 2. połowy XVIII w. literatura piękna, dział piśmiennictwa obejmujący wypowiedzi o dominującej funkcji estetycznej, w opozycji do. Inna Europa, Inna Literatura Wydawnictwo Czarne. Młodzieży Lektury Edukacyjne O regionie łódzkim Serie wydawnicze Książki nagrodzone Promocje Newsletter. © 2016 Wydawnictwo Literatura by Dynamite​.


Literatura Artykuły Polskatimes Plus.

Literatura to wszystkie dzieła artystyczne zachowane w formie pisanej lub w przekazie ustnym. W kategorii tej i jej podkategoriach umieszczamy hasła. Literatura piękna Książki w.pl. Działalność krytyczna, której sporą próbkę otrzymujemy w tomie Opis nieszczęścia, jest dla Sebalda działaniem na pograniczu kryminalnego śledztwa i poezji. Literatura i beletrystyka nieP Księgarnia internetowa. Europejska Noc Literatury we Wrocławiu zawsze jest świętem. Świętem czytelników, którzy w jeden wieczór mogą wysłuchać dziesięciu wybitnych interpretacji.

Literatura Książki Księgarnia as.pl.

Wyjątkowe kolekcje książek, prenumeraty czasopism, unikatowe publikacje. bezpieczne zakupy w PayU. Podsumowanie 2019: Literatura Vogue Polska. Miesięcznik Literatura na Świecie powstał w roku 1971. Pierwszym redaktorem naczelnym był Wacław Kubacki. Od początku roku 1994. Tokarczuk: literatura może zmieniać świat Niemiecka kultura DW. Literatura. Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie. Literatura w sieci Tygodnik Powszechny. Jesteś fanem polskiej fantastyki? Lubisz zrelaksować się przy dobrej komedii kryminalnej? Czytasz literaturę obyczajową? Uwielbiasz romanse? Bardzo dobrze.


Literatura OTK.

Poznawaj nowe historie i daj się porwać wciągającej fabule. Beletrystyka to jedna z najbardziej rozbudowanych i zróżnicowanych kategorii w naszej księgarni. Literatura Dwójka po. Sprawdź dostępne produkty z kategorii Literatura dla dzieci 6 12 lat w. Atrakcyjne ceny i szybka dostawa, zapraszamy!.

Wydawnictwo Literatura księgarnia Ta Tania książka.

Tom Literatura i przyjemności. Szkice o literaturze XX i XXI wieku jest dziewiątym zbiorem z serii Literatura i Tym razem w centrum uwagi badawczej. Literatura potrzebna do dydaktyki STREFA PRACOWNIKA NAUKI. Zarobił 4 mln złotych na samodzielnie wydanej książce. Michał Szafrański apeluje do innych Zarobił 4 mln złotych na samodzielnie wydanej książce. Michał. Książki z kategorii literatura piękna Lubimyczytać.pl. Czytam bez przerwy, obecnie głównie na Kindleu, przede wszystkim literaturę faktu i eseje. Książki papierowe kupuję, gdy sądzę, że mogą.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →