Poprzednia

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie                                     

ⓘ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe Coptiosh w Białymstoku.

Olimpiada jest finansowana z wpłat uczestników, środków własnych organizatora oraz środków na realizację projektu pozyskanych z innych źródeł, w tym i ewentualnych sponsorów.

                                     

1. Cele

Celem głównym olimpiady jest pogłębiania wiedzy na temat szeroko rozumianego zakresu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu wiedzy o społeczeństwie, promocja takich wartości jak demokracja, tolerancja, patriotyzm i szacunek do własnej Ojczyzny, poszerzanie zainteresowania szeroko rozumianymi kwestiami polityki, państwa, społeczeństwa, prawa i stosunków międzynarodowych, jak również umożliwienie uczniom zaprezentowania posiadanych wiadomości i umiejętności z zakresu olimpiady.

Celem olimpiady jest:

 • rozbudzanie zainteresowania tematyką szerokiego spektrum tematyki przedmiotu wiedzy o społeczeństwie,
 • promowanie uczniów, nauczycieli i szkół osiągających wysokie wyniki w olimpiadzie – poprzez dodatkowe miejsca w etapie centralnym olimpiady kolejnej edycji,
 • poszerzenie oferty szkół o zajęcia z uczniem zdolnym z zakresu tematyki olimpiady,
 • zauważenie, wspieranie i promowanie uczniów wybitnych przejawiających uzdolnienia w dziedzinie objętej programem olimpiady,
 • utrwalanie i poszerzanie wiedzy zdobytej w trakcie edukacji szkolnej przez uczniów przy współudziale nauczycieli, weryfikacja tej wiedzy w trakcie zmagań olimpiady,
 • kształtowanie i promowanie postaw patriotycznych,
 • trwałe pogłębienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie tematyki olimpiady i ewentualne ukształtowanie poprzez to dalszej ścieżki edukacyjnej, a także zawodowej uczestników olimpiady.
 • nabywanie umiejętności samodzielnej analizy problemów z zakresu tematyki olimpiady oraz właściwego wnioskowania,
                                     

2. Etapy

Olimpiadę organizuje się jako trzystopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników określony zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:

 • w zawodach III stopnia – centralnego – w zakresie szerszym, wskazanym w programie olimpiady.
 • w zawodach II stopnia – okręgowego – niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
 • w zawodach I stopnia – szkolnego – wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu wiedza o społeczeństwie,
                                     
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o społeczeństwie organizowana od 1960, skierowana
 • Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej pułtuska nieistniejąca olimpiada szkolna organizowana corocznie od 2003 do roku szkolnego 2009 - 2010 przez Akademię
 • Współczesnym Olimpiada Wiedzy o Prawie Olimpiada Wiedzy o Rodzinie Olimpiada Wiedzy o RP Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • Olimpiada Wiedzy o RP olimpiada szkolna z zakresu tematyki wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawniczej, skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Olimpiada Wiedzy o Mediach interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie, organizowana od roku szkolnego 2014 2015
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg olimpiada szkolna organizowana od 2004 przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Biuro Informacyjne
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej OWE olimpiada szkolna z zakresu ekonomii. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej
 • Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu nauczania historii, wiedzy o społeczeństwie
 • Olimpiada o Państwie i Prawie interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę z zakresu problematyki dotyczącej państwa i prawa. Organizowana
 • Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o filmie i komunikacji społecznej, organizowana


                                     
 • Europejska Olimpiada Społeczno - Prawna EOSP olimpiada przedmiotowa z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o społeczeństwie oraz podstaw polskiego
 • przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im jak najlepiej przygotować się do stworzenia prezentacji finałowych. Olimpiada Solidarności pol
 • Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o bibliologii i informatologii, organizowana od roku
 • Olimpiada Znajomości Afryki olimpiada szkolna organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z zakresu wiedzy o Afryce. Funkcjonuje
 • Olimpiada Cyfrowa interdyscyplinarna olimpiada szkolna sprawdzająca kompetencje cyfrowe uczniów, organizowana od roku szkolnego 2016 2017 przez fundację
 • Olimpiada Medialna interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu edukacji medialnej, organizowana od roku szkolnego 2011 2012 przez Fundację Nowe Media
 • Od 2006 pełni funkcję kierownika Zakładu Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • składające się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana przez Ligę Ochrony Przyrody ochrona przyrody
 • stopnia XLII Olimpiada Wiedzy Technicznej. Udział w II etapie I Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Udział w II etapie XXXIX Olimpiada Języka Niemieckiego
 • takich zagadnień jak: polskie i europejskiej prawo, wiedza o Unii Europejskiej, wiedza o społeczeństwie Studenci IV i V roku prawa w EWSPA udzielają bezpłatnych
                                     
 • uczniowie musieli być najlepsi. Nie tylko w wiedzy Byli eleganccy, wysportowani, świetnie tańczyli. Chodziło o to, by wygrywać na każdym polu z konkurującymi
 • Ptolemaidy. Utworzyła wokół siebie krąg oddanych uczniów, wspólnotę dążącą do wiedzy i poznania natury rzeczywistości, opierając się na filozofii pitagorejsko - platońskiej
 • swoje znaczenie już za następcy Cyryla, Dioskura. Najważniejszym źródłem wiedzy o tym, co się stało i jaką rolę w tamtym tragicznym wydarzeniu odegrał Cyryl
 • podstawowego z: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii i wiedzy o społeczeństwie dostosowanych dla osób niesłyszących zwolnienia z części ustnej
 • Międzynarodowe. Tworzyli je początkowo sportowcy, którzy mieli brać udział w tzw. Olimpiadzie Ludowej organizowanej w Barcelonie przez związki zawodowe i organizacje
 • Poncyljusz. Wiedzy o społeczeństwie uczył także dr Wojciech Jakubowski. Profile nauczania Uczniowie mają możliwość wyboru kształcenia w klasach o profilu:
 • wysokim poziomie stało wyszkolenie strzeleckie. Kpr. Świątek brał udział w olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku, gdzie zespół polski zajął w strzelaniu 7. miejsce
 • Nasz Świat Eksperymentalne seminarium Jedność Europy i wielość kultur Olimpiada Solidarności Warsztaty Dekada nie ograniczonych możliwości Stypendia
 • Odłogach, miejscowości pełnej przepaści, położonej koło gór Tajget. W społeczeństwie panowało przekonanie, że dla państwa lepiej będzie, by dziecko nie żyło

Użytkownicy również szukali:

młodzieżowa olimpiada wiedzy o społeczeństwie, olimpiada wiedzy o iii rp, olimpiada wiedzy o polsce i świecie współczesnym 2019/2020, olimpiada wiedzy o unii europejskiej, olimpiada wos szkoła podstawowa, Olimpiada, olimpiada, Wiedzy, wiedzy, Spoeczestwie, olimpiada wos szkoa podstawowa, olimpiada wiedzy o prawie, olimpiada wiedzy o iii rp, olimpiada wiedzy historycznej, Olimpiada Wiedzy o Spoeczestwie, spoeczestwie, polsce, wiecie, wspczesnym, szkoa, podstawowa, prawie, unii, europejskiej, historycznej, prawach, czowieka, modzieowa, olimpiada wiedzy o unii europejskiej, olimpiada wiedzy o prawach czowieka, 20192020, olimpiada wiedzy o polsce i wiecie wspczesnym 20192020, modzieowa olimpiada wiedzy o spoeczestwie, olimpiada wiedzy o polsce i wiecie wspczesnym, olimpiada wiedzy o społeczeństwie,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Olimpiada wiedzy o prawach człowieka.

IV Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Liceum. Olimpiada przedmiotowa z wiedzy o społeczeństwie była trzy etapowa i obejmowała zadania z arkusza maturalnego na poziomie. Olimpiada wiedzy historycznej. Ogólnopolski konkurs Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolski trzyetapowy konkurs realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji. Olimpiada wos szkoła podstawowa. Olimpiada Wiedzy o Prawie. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie nie należy do łatwych. Z trudną tematyką dotyczącą przedmiotu wiedza o społeczeństwie musieli się.

Olimpiada wiedzy o polsce i świecie współczesnym 2019 2020.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym UPH. OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ GWIEZDNY KRĄG dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Olimpiada wiedzy o unii europejskiej. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie V LO im. Jana Pawła II w. 21 września, 2016 Ruszyły zapisy do II edycji Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie! Do 23 października 2016 r. gimnazja z całej Polski.


Olimpiady – Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Oferuję skuteczne, profesjonalne, ciekawe korepetycje z Wiedzy o Społeczeństwie, przygotowujące do matury oraz olimpiad i konkursów W szczególności. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Do 25 pażdziernika 2018 r. przyjmujemy zgloszenia do IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Hasło przewodnie tegorocznej Olimpiady. Młodzieżowa olimpiada wiedzy o społeczeństwie Aktualności. Organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie jest Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Olimpiada adresowana jest.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap Umcs.

Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie – zapisy! edupolis. Paweł Stasik uzyskał tytuł finalisty w eliminacjach centralnych IV edycji Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, która odbyła się 9 maja bieżącego.


OLIMPIADY I KONKURSY PRZEDMIOTOWE WOS I Liceum.

1. historia najnowsza od zakończenia I wojny światowej, współczesne stosunki międzynarodowe i aktualne wydarzenia. 2. wiedza o społeczeństwie, podstawy. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Kuratorium. Laureat Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym laureat Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie laureat Olimpiada Wiedzy o Unii. Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie coptiosh. V Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Inne konkursy, turnieje Do 25 października br. szkoły podstawowe z całej Polski mogą.

Korepetycje z wiedzy o społeczeństwie w Warszawie 80 zł za 60.

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. 1994 95. finalistki Karolina Kakiet Izabela Rączka. prof. J.Wierniewski. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w. Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Serwis Biura. Prowadzący: Alicja Włoczka. Fakultatywne zajęcia z wos dla przygotowujących się do matury odbywają się w czwartki o godzinie 15.10 w sali nr 16. OLIMPIADY​.


Baza zadań Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie.

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Art. 5. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie ZSO2. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaprasza młodzież z. Olimpiady, konkursy, zawody – Strona 3 – Kuratorium Oświaty w. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo –Kultura. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – etap okręgowy 60. jubileuszowej. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Szkoła. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie to ogólnopolskie, bezpłatne zawody dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas 7.

Olimpiada wiedzy o unii europejskiej Akademia Humanistyczna im.

Ogólnopolski konkurs Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie. Szanowni Państwo. Dyrektorzy i Nauczyciele dolnośląskich szkół. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy z WOS. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o. Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Rejestracja uczestników do Olimpiady została przedłużona do 29 października i zachęcić społeczeństwo, a zwłaszcza ludzi młodych, do zainteresowania się tym Efektem tego jest inicjatywa zorganizowania Olimpiady Wiedzy o Mediach,​.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →