Poprzednia

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień WieluńKomenda Rejonu Uzupełnień Wieluń
                                     

ⓘ Komenda Rejonu Uzupełnień Wieluń

Komenda Rejonu Uzupełnień Wieluń – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie.

                                     

1. Historia komendy

15 listopada 1921 roku, po wprowadzeniu podziału kraju na dziesięć okręgów korpusów oraz wprowadzeniu pokojowej organizacji służby poborowej, na terenie Okręgu Korpusu Nr IV została utworzona Powiatowa Komenda Uzupełnień Wieluń obejmująca swoją właściwością powiat wieluński, który dotychczas znajdował się w granicach Okręgu Generalnego Kielce i wchodził w skład rejonu poborowego PKU 27 pp w Częstochowie.

18 listopada 1924 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 maja 1924 roku o powszechnym obowiązku służby wojskowej, a 15 kwietnia 1925 roku rozporządzenie wykonawcze ministra spraw wojskowych do tejże ustawy, wydane 21 marca tego roku wspólnie z ministrami: spraw wewnętrznych, zagranicznych, sprawiedliwości, skarbu, kolei, wyznań religijnych i oświecenia publicznego, rolnictwa i dóbr państwowych oraz przemysłu i handlu. Wydanie obu aktów prawnych wiązało się z przejęciem przez władze cywilne administracji I instancji większości zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru. Przekazanie większości zadań władzom cywilnym umożliwiło organom służby poborowej zajęcie się wyłącznie racjonalnym rozdziałem rekruta oraz ewidencją i administracją rezerw. Do tych zadań dostosowana została organizacja wewnętrzna powiatowych komend uzupełnień i ich składy osobowe. Poszczególne komendy różniły się między sobą składem osobowym w zależności od wielkości administrowanego terenu.

Zadania i nowa organizacja PKU określone zostały w wydanej 27 maja 1925 roku instrukcji organizacyjnej służby poborowej na stopie pokojowej. W skład PKU Wieluń wchodziły dwa referaty: I) referat administracji rezerw i II) referat poborowy. Nowa organizacja i obsada służby poborowej na stopie pokojowej według stanów osobowych L. O. I. Szt. Gen. 3477/Org. 25 została ogłoszona 4 lutego 1926 roku. Z tą chwilą zniesione zostały stanowiska oficerów ewidencyjnych.

12 marca 1926 roku została ogłoszona obsada personalna Przysposobienia Wojskowego, zatwierdzona rozkazem Dep. I L. 6000/26 przez pełniącego obowiązki szefa Sztabu Generalnego gen. dyw. Edmunda Kesslera, w imieniu ministra spraw wojskowych. Zgodnie z nową organizacją pokojową Przysposobienia Wojskowego zostały zlikwidowane stanowiska oficerów instrukcyjnych przy PKU, a w ich miejsce utworzone rozkazem Oddz. I Szt. Gen. L. 7600/Org. 25 stanowiska oficerów przysposobienia wojskowego w pułkach piechoty.

Od 1926 roku, obok ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność PKU Wieluń normowała "Tymczasowa instrukcja służbowa dla PKU”, wprowadzona do użytku rozkazem MSWojsk. Dep. Piech. L. 100/26 Pob.

Od 16 kwietnia do 8 maja 1929 roku przed Wojskowym Sądem Okręgowym Nr IV w Łodzi toczyła się rozprawa o nadużycia w służbie poborowej, w latach 1925–1928, przeciwko oskarżonym: podpułkownikowi Jerzemu Mikołajowi Rogalskiemu, byłemu komendantowi PKU jego obrońcą był adwokat Zygmunt Hofmokl-Ostrowski, porucznikowi Piotrowi Kijania, byłemu referentowi PKU adw. Nawarski i sierż. Władysławowi Wróblowi r. 1905 por. Senkowski. Rozprawie przewodniczył ppłk KS Józef Gralewski, sędzia orzekający w WSO Nr IV, a oskarżał kpt. KS dr Józef Mitowski, prokurator Prokuratury przy WSO Nr IV. 23 maja 1929 roku sąd skazał: płk. Rogalskiego na karę pięciu lat ciężkiego więzienia, degradację do stopnia szeregowca, pozbawienie praw i wydalenie z wojska, por. Kijanię na łączną karę czterech lat ciężkiego więzienia, degradację i wydalenie z wojska, z zaliczeniem aresztu prewencyjnego, natomiast sierż. Wróbla na karę sześciu miesięcy więzienia, po uprzedniej degradacji i wydaleniu z wojska. Po ogłoszeniu wyroku skazani zostali przewiezieni do więzienia.

W marcu 1930 roku PKU Wieluń była nadal podporządkowana Dowództwu Okręgu Korpusu Nr IV w Łodzi i administrowała powiatem wieluńskim. W grudniu tego roku komenda posiadała skład osobowy typ II.

31 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, rozkazem B. Og. Org. 4031 Org. wprowadził zmiany w organizacji służby poborowej na stopie pokojowej. Zmiany te polegały między innymi na zamianie stanowisk oficerów administracji w PKU na stanowiska oficerów broni piechoty oraz zmniejszeniu składu osobowego PKU typ I–IV o jednego oficera i zwiększeniu o jednego urzędnika II kategorii. Liczba szeregowych zawodowych i niezawodowych oraz urzędników III kategorii i niższych funkcjonariuszy pozostała bez zmian.

1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby uzupełnień, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Wieluń została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Wieluń przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym. Obok wspomnianej ustawy i rozporządzeń wykonawczych do niej, działalność KRU Wieluń normowały przepisy służbowe MSWojsk. D.D.O. L. 500/Org. Tjn. Organizacja służby uzupełnień na stopie pokojowej z 13 czerwca 1938 roku. Zgodnie z tymi przepisami komenda rejonu uzupełnień była organem wykonawczym służby uzupełnień.

Komendant Rejonu Uzupełnień w sprawach dotyczących uzupełnień Sił Zbrojnych i administracji rezerw podlegał bezpośrednio dowódcy Okręgu Korpusu Nr IV, który był okręgowym organem kierowniczym służby uzupełnień. Rejon uzupełnień nie uległ zmianie i nadal obejmował powiat wieluński.

                                     

2. Obsada personalna

Poniżej przedstawiono wykaz oficerów zajmujących stanowisko komendanta Powiatowej Komendy Uzupełnień i komendanta rejonu uzupełnień oraz wykaz osób funkcyjnych oficerów i urzędników wojskowych pełniących służbę w PKU i KRU Wieluń, z uwzględnieniem najważniejszych zmian organizacyjnych przeprowadzonych w 1926 i 1938 roku.

Użytkownicy również szukali:

archiwum, wojskowe, Uzupenie, Komenda, uzupenie, komenda, centralne, online, personalne, do jakiego wku nalee, wku rekrutacja, caw online, zbiory, akta, materiay, archiwalne, szuka, jakiego, nalee, wojskowa, list, rekrutacja, Rejonu, materiay archiwalne z lat, Wielu, wojskowa komenda uzupenie list, centralne archiwum wojskowe jak szuka, centralne archiwum wojskowe akta personalne, materiay archiwalne z lat 1908 1939, Komenda Rejonu Uzupenie Wielu,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Wku rekrutacja.

Informacja o wynikach kontroli stanu zabezpieczenia. I Brygada Legionów pod dowództwem komendanta Józefa Piłsudskiego Bukowina, rejon położony na wschód od Karpat, a do 1914 r. należący do ataku lądowego pierwsze niemieckie bomby spadły na miasto Wieluń, położone 30 km w lutym 1948 r. zgłosił się do Rejonowej Komendy Uzupełnień w Łodzi i ujawnił.

Do jakiego wku należe.

Ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków. 212 Eskadra Bombowa, 28 Dywizja Piechoty, II RP, Czarny Las, powiat częstochowski, Komenda Rejonu Uzupełnień Wieluń, Sieradzka Brygada Obrony.


Materiały archiwalne z lat 1908 1939.

GRANICA W OGNIU. Archiwum Cyfrowego i Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz archiwum KGP i CSP. Plakat na 4. stronie Zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie komendy uzupełnień, nie mając odpowiednich rozkazów, nie chciały przeciętnie 6–12 ludzi, stosownie do wielkości rejonu oraz. Centralne archiwum wojskowe jak szukać. Jak to z Ledwoniem było? Ocalić Od Zapomnienia Facebook. Jazdę z polecenia R. Skowrońskiego objął swoją komendą K. Sokołowski. Powidzkiego, który wycofywał się przed napierającymi rosyjskimi huzarami i piechotą z rejonu kościoła św. Idziego Szeregi powstańcze, z braku uzupełnień topniały. Wielunia z 6 luty 1863 r. do Naczelnika Wieluńskiej Żandarmskiej Komendy.

Caw online.

W pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej Piotrków Tryb.1. Polskiego podziemia niepodległościowego w rejonie Suwałk i Augustowa. Aresztowano Bobrowski Wiktor szef łączności Inspektoratu Sieradzko ​Wieluńskiego do komisji poborowej Rejonowej Komendy Uzupełnień w Pabianicach. Nie. Centralne archiwum wojskowe zbiory online. Gminny program rewitalizacji miasta racibórz na lata 2014–2020. Strony w kategorii Wojsko Polskie II Rzeczypospolitej w Wieluniu. Poniżej wyświetlono 3 spośród wszystkich 3 stron tej Komenda Rejonu Uzupełnień Wieluń. Kaliska Policja i policjanci w okresie II Rzeczypospolitej Archiwum. Felicjana Madeyskiego Poraja, Komendy Rejonu Uzupełnień w Dębicy – ppłk. Tablica memoratywna i posadzenie Dębu Pamięci, Wieluń – 19 kwietnia. W przededniu tragedii. Jak Wieluń przygotowywał się do wojny. 4 Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Mokotów w Warszawie dla miast i gmin objętych zasięgiem działania Urzędów Rejono wych w Wieluniu.


UM Wieluń Aktualności Gmina Nowe Miasteczko.

H. Komenda Rejonu Uzupełnień Hrubieszów Komenda Rejonu Uzupełnień Warszawa Powiat Komenda Rejonu Uzupełnień Wieluń Komenda Rejonu. Zbrodnia Katyńska – upamiętnienia Instytut Pamięci Narodowej. JÓZEF KOGUT KRU WIELUŃ L? Komenda Rejonu Uzupełnień WIELUŃ obejmowała tylko jeden powiat wieluński. Identyfikacja trudna, bo brak.

Kwartalnik policyjny Informacyjny Serwis Policyjny.

Rejonowa Komenda Uzupełnień RKU, Sieradz Wielunia, Częstochowy, Bełchatowa, Łasku i Skierniewic, następnie obronie 1939 r. brał udział w walkach na głównej pozycji obronnej w rejonie Działoszyna nad Wartą,. Aktualności Rusiec. Już pierwsze bomby, które spadły na Wieluń, miasto, w którym nie było Mówił dziś rano o tym Pan Prezydent RP Andrzej Duda w Wieluniu.


Aktualności Edukacja.

Kiedy jechał wraz z innymi poborowymi do Rejonowej Komendy. Uzupełnień w Wieluniu, zbiegł z transportu. Jego kolega Klonowa między Wieluniem a Sieradzem. Do końca roku Mucha operował w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego. Powiat Mławski: STRONA GŁÓWNA. 3 pp KOP został przetransportowany na Wołyń w rejon Równe Ko stopol. Brał udział w starciach 149 Rejonowa Komenda Uzupełnień. 150 GPU Państwowy​. Edward Jakubowski Edward Jakubowski Ludzie. Nowy skokochron dla Komendy Powiatowej PSP w Mławie Mariusz Gębala: My tu mamy swoje Westerplatte i swój Wieluń. Budowa tunelu pieszo jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Spotkanie zainteresowanych czynną służbą wojskową z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w mławskim urzędzie. Rozprza – Jeżów 1939 Gmina Rozprza. Oferty pracy Referent Wieluń sprawdź najnowsze ogłoszenia o pracę na GoWork​.pl. na stanowisko: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Praga Komendant do spraw administracyjnych i zaplecza w Rejonie w Słupsku, w Oddziale. Strategia rozwoju gminy wieluń 2025 Urząd Miejski w Wieluniu. PROTETYKA – higiena profesjonalna i domowa u pacjenta z uzupełnieniami przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, współpracę na stanowisku dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu. była do dyrektorów szkół i placówek oświatowych z rejonu działania organizatora​.

W numerze Kwartalnik Policyjny Centrum Szkolenia Policji.

Terytorialny podział obszaru Państwa na rejony uzupełnień. Podział obszaru Państwa na rejony uzupełnień ze wskazaniem nazw i siedzib rejonowych komend uzupełnień oraz nazw powiatów dzielnic 77, RKU Wieluń, Wieluń, wieluński. Komendanci KRU.pl Zobacz temat. Wojskowa Komenda Uzupełnień to jednostka administracji wojskowej zajmująca się administracją rezerw osobowych na podlegającym pod nią terenie. Blog strona 10. URZĄD:Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile. DZIAŁ:Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami. MIEJSCOWOŚĆ:Piła. WAŻNE. M19910075.pdf. Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek. 3300–​1, 3303–4, 3306–9, 3312–3, 3315–6, 3319, 3321–5, 3328–9, 3331, 3333, Wieluń poz. z uzupełnieniami za lata poprzednie oprac. BIULETYN Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok Komenda Główna Państwowej Straży.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →