Poprzednia

ⓘ SpołeczeństwoSpołeczeństwo
                                     

ⓘ Społeczeństwo

Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.

Termin ten w mowie potocznej często stosuje się dość swobodnie określając różne kategorie czy warstwy społeczne np. "społeczeństwo górników”, "społeczeństwo nauczycieli”. Używa się go też na określenie całej żyjącej ludzkości, wówczas używa się określenia społeczeństwo globalne.

                                     

1. Typologia społeczeństw

Ze względu na duże różnice pomiędzy współczesnymi i historycznymi społeczeństwami wyróżnia się ze względu na stopień rozwoju społeczeństwa:

 • poprzemysłowe.
 • przemysłowe
 • tradycyjne

W przypadku społeczeństw tradycyjnych, terminem tym określa się formy społeczeństw przedindustrialnych i wyróżnia się różne formy ich rozwoju:

 • społeczeństwo acefaliczne
 • społeczeństwo rolnicze
 • społeczeństwo zbieracko-myśliwskie
 • społeczeństwo pierwotne.

Karol Marks wyróżniał dla tego okresu trzy następujące po sobie formacje społeczne: formację wspólnoty pierwotnej, formację niewolniczą formacja antyczna i azjatycka oraz formację feudalną.

W okresie formowania się społeczeństw przemysłowych powstawały takie jego określenia jak:

 • społeczeństwo kapitalistyczne
 • społeczeństwo demokratyczne
 • społeczeństwo totalitarne
 • społeczeństwo komunistyczne
 • społeczeństwo produkcyjne
 • społeczeństwo wielokulturowe
 • społeczeństwo wiejskie.
 • społeczeństwo otwarte
 • społeczeństwo miejskie
 • społeczeństwo pluralistyczne
 • społeczeństwo masowe
 • społeczeństwo obywatelskie
 • społeczeństwo klasowe
 • społeczeństwo nowoczesne i ponowoczesne

W przypadku społeczeństwa poprzemysłowego, które powstawać zaczęło w drugiej połowie XX wieku, używa się też alternatywnych pojęć:

 • społeczeństwo konsumpcyjne
 • globalna wioska
 • społeczeństwo mądrości
 • społeczeństwo permisywne
 • społeczeństwo informacyjne
 • społeczeństwo ryzyka
 • społeczeństwo transgresyjne
 • społeczeństwo sieciowe.
 • społeczeństwo innowacyjne
 • społeczeństwo ponowoczesne
 • społeczeństwo wiedzy

W literaturze pojawia się również określenie społeczeństwa zwierzęcego na odróżnienie uspołecznionych zbiorowości ludzkich od nieuspołecznionych zbiorowości tworzonych przez inne gatunki w ujęciu biologicznym.

                                     

2. Społeczeństwo a technika

Istnieją trzy sposoby pojmowania stosunków techniki ze społeczeństwem. Pierwszy sposób polega na ukazaniu życia społecznego jako odbicia techniki lub nawet mieszania mechanizmów instrumentalnych i ludzkości. Drugi sposób jest rozwiązaniem idealizmu lub spirytualizmu, czyli totalnego oderwania ducha od materii. Technika jawi się jako byt autonomiczny i złowróżbny lub jako zwykła siła w służbie człowieka. Trzeci sposób polega na uznaniu stopnia zależności lub obojętności świata ludzkiego względem techniki. Rozwiązanie te otwiera drogę do nauk społecznych. Technika jawi się tutaj jako sposób bycia, tryb istnienia.

                                     
 • Społeczeństwo otwarte pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henriego Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej
 • Społeczeństwo tradycyjne inaczej: społeczeństwo preindustrialne, społeczeństwo kopieniackie, społeczeństwo pasterskie każde społeczeństwo które nie
 • Społeczeństwo postindustrialne inaczej społeczeństwo poprzemysłowe inna nazwa to także społeczeństwo usługowe - społeczeństwo którego głównym źródłem
 • Społeczeństwo przemysłowe inaczej: społeczeństwo industrialne specyficzny rodzaj społeczeństwa który wykształcił się w okresie nowoczesności po
 • Społeczeństwo sieciowe jeden z typów społeczeństwa którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach
 • Typ społeczeństwa tradycyjnego. Społeczeństwo rolnicze rozwinęło się dzięki rewolucji rolniczej uprawa ziemi na dużą skalę za pomocą zwierząt pociągowych
 • Społeczeństwo obywatelskie społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów
 • Społeczeństwo ponowoczesne ang. post - modern society określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw kształtujących się wraz z transformacją
 • Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze
 • Społeczeństwo zbieracko myśliwskie społeczeństwo łowców - zbieraczy pierwotny typ społeczeństwa ludzkiego, który dominował na Ziemi do około 10 000


                                     
 • Społeczeństwo acefaliczne inaczej: społeczeństwo najprostsze, z jęz.ang. acephalous society franc. societe acephale spójna grupa o znacznym rozproszeniu
 • Społeczeństwo globalne typ społeczeństwa posiadający pewne charakterystyczne i powtarzalne formy życia społecznego, które występują jedne po drugich
 • Społeczeństwo wiedzy model społeczny, w którym kluczową rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny. Społeczeństwo wiedzy cechuje się: dominującą rolą
 • Społeczeństwo militarne społeczeństwo którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność
 • Społeczeństwo produkcyjne to społeczeństwo którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność
 • Społeczeństwo konsumpcyjne choć trudno tu o jednoznaczną definicję, z powodu wielości opinii i ekstensywności tematu, to można przyjąć, że jest to społeczeństwo
 • Społeczeństwo pierwotne ang. primitive society termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw jak i do społeczeństw o prostej
 • Społeczeństwo nowoczesne ang. modern society określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw kształtujących się wraz z transformacją
 • Społeczeństwo masowe typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania procesów związanych z industrializacją
 • Harmonijne Społeczeństwo chin. upr. 和谐社会 pinyin: héxié shèhuì - koncepcja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Chinach, sformułowana przez Hu Jintao
 • Społeczeństwo cywilne sfera prywatno - cywilnej aktywności jednostek, której głównym celem jest zaspokajanie ich potrzeb. Całokształt stosunków społeczno - ekonomicznych
                                     
 • Społeczeństwo ryzyka określenie autorstwa niemieckiego socjologa Ulricha Becka na opisanie konsekwencji wynikających z rozwoju społeczeństwa przemysłowego
 • Społeczeństwo polityczne to sfera politycznej aktywności jednostek, w ramach której kształtowane są relacje wzajemny wpływ pomiędzy obywatelami oraz
 • Społeczeństwo Przeciwko Przemocy sł. Verejnosť proti násiliu, VPN było ruchem politycznym założonym w Bratysławie 20 listopada 1989 roku. Było słowackim
 • Kultura i Społeczeństwo kwartalnik wydawany od 1957 roku w Warszawie. Wydawcą jest Komitet Socjologii PAN oraz Instytut Studiów Politycznych PAN. W
 • jeden z podstawowych terminów służących do określania stratyfikacji społeczeństwa Termin ten wprowadzony został przez Hegla, który wyróżniał klasy: rolniczą
 • dokonywał się przełom w sferze materialnych warunków życia. Członkowie społeczeństwa kapitalistycznego zaczęli funkcjonować w rytmie przez rozwój konsumpcji
 • Społeczeństwo postpiśmienne termin oznaczający hipotetyczne społeczeństwo którego zaawansowanie technologiczne doprowadziło do sytuacji, w której umiejętność
 • Historia i społeczeństwo przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie Przedstawia historię powszechną oraz przemiany
 • Społeczeństwo regionalne - ludzie zamieszkujący pewien obszar administracyjny lub gospodarczy, często powstających w sposób naturalny, w ramach których

Użytkownicy również szukali:

społeczeństwo cechy, społeczeństwo industrialne, społeczeństwo krzyżówka, społeczeństwo masowe, społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo po angielsku, społeczeństwo polskie, społeczeństwo przykłady, spoeczestwo, Spoeczestwo, spoeczestwo krzywka, spoeczestwo masowe, spoeczestwo industrialne, spoeczestwo polskie, spoeczestwo po angielsku, spoeczestwo obywatelskie, spoeczestwo cechy, obywatelskie, cechy, krzywka, masowe, industrialne, polskie, angielsku, przykady, spoeczestwo przykady, społeczeństwo,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Społeczeństwo polskie.

Społeczeństwo informatyczne Computerworld Wiadomości IT. Społeczeństwo rozumne? O relacji między jednostkami a racjonalnością. Katarzyna Cikała red. Kamil Drążkiewicz red. Wojciech B. Zieliński red. Społeczeństwo cechy. Polityka i społeczeństwo wybory, problemy społeczne, personalia. Koronawirus 2019 nCoV Polska gotowa na koronawirusa tylko na papierze Karolina Kowalska Społeczeństwo Otruto konie, które pomagały.

Społeczeństwo przykłady.

Dzień Socjologa: Społeczeństwo – realne czy wirtualne? Maj. Definicja według rozumienia potocznego społeczeństwo jest to zbiorowość ludzka, zamieszkująca określony teren, posiadająca wiele wspólnych cech. Społeczeństwo masowe. Kategoria:Typologia społeczeństw – pedia, wolna encyklopedia. Pojęcie Społeczeństwo Obywatelskie jest wieloznaczne i trudne do zdefiniowania. Trudność ta jest efektem posługiwania się tym terminem przez. Społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo i polityka Vogue Polska. Europejskie, starzejące się społeczeństwa przesuwają granice końca młodości w odległą przyszłość. Jak długo będziemy młodzi, zależy od.


Społeczeństwo krzyżówka.

Społeczeństwo plus jak pomóc i nie zaszkodzić? – Forum. Z trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że transformacja w społeczeństwo niskoemisyjne staje się nową. Kategoria:Społeczeństwo – pedia, wolna encyklopedia. Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo komunikologia semiologia socjologia mediów media a pedagogika, jest czasopismem naukowym ukazującym. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – portal o dotacjach. Sekcja SPOŁECZEŃSTWO w internetowym serwisie tygodnika POLITYKA. Reportaże, felietony, eseje. Społeczeństwo w Po. Idea apolitycznego społeczeństwa obywatelskiego mogła mieć pewne uzasadnienie w latach 90. Dziś na scenę wkracza społeczeństwo.

Kultura Społeczeństwo Edukacja Zaloguj.

W ujęciu UNESCO idea społeczeństwa informacyjnego jest integralną częścią szerszej koncepcji budowania pluralistycznych społeczeństw wiedzy, wiążącej. Społeczeństwo Gazeta Prawna wiadomości, podatki, prawo. Piszemy o wydarzeniach, polityce i społeczeństwie. Jest też luźniej, czyli styl życia, popkultura oraz trendy. to serwis założony przez Tomasza Lisa​. Stwórzmy lepsze społeczeństwo cyfrowe HBRP. Podkategorie. Ta kategoria ma tylko jedną podkategorię. T. ▻ Teoria społeczeństwa ponowoczesnego‎ 1 kategoria, 18 stron. Strony w kategorii ​Typologia. Społeczeństwo. Program ma na celu wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym i.


Społeczeństwo Fakt.

Sprawdź tutaj tłumaczenei polski niemiecki słowa społeczeństwo w słowniku online PONS! Gratis trener słownictwa, tabele odmian czasowników, wymowa. Społeczeństwo TVP INFO. Termin społeczeństwo pojawił się w filozofii społecznej XVIII w., gdy uświadomiono sobie, że obok zorganizowanych form życia zbiorowego, takich jak państwo,.

Starzejące się społeczeństwo – nowe wyzwania ekonomiczne.

Do korzystania z ulgi, która od 2019 r. uprawnia do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, zgłosiło się już ponad 211 tys. Społeczeństwo.pl Telewizja Polska S.A. Jutro, 18 lutego a także w każdy wtorek miesiąca, zainteresowani służbą w Straży Granicznej będą mogli złożyć swoje dokumenty w placówce.


Społeczeństwo 5.0, czyli dane nie mogą być przywiązane do państw.

Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0. Czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5Gto opracowanie przygotowane przez. Władza a społeczeństwo Nauki społeczne \ Nauki o polityce i. Książka Obraz i społeczeństwo. Społeczne ramy kultury artystycznej autorstwa prof. Marka S. Szczepańskiego i dr Barbary Lewickiej jest. Energetyka – Społeczeństwo – Polityka. Wydział Fizyki UW oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzą projekt edukacyjny pn. Fizyka pasja społeczeństwo współfinansowany przez.

Społeczeństwo Zgorzelec Oficjalny Serwis Miasta.

Wanilia, cynamon i płatki migdałów. Świąteczne wypieki w Europie. Filmy dokumentalne społeczeństwo. Ostatnia lekcja. Filmy dokumentalne ​społeczeństwo. Społeczeństwo Wysokie Obcasy. Czasopismo naukowe poświęcone edukacji, kultury i społeczeństwa. Kultura i Społeczeństwo, 2019 nr 1 Społeczne w archiwach. 22.10.2018 r. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r. W 2019 r. odsetek osób w wieku. 16 74 lata korzystających z usług administracji. Społeczeństwo. Foto: Anadolu Agency Getty Images Sesja poświęcona cyfrowej gospodarce odbyła się jako pierwsza podczas G20 w Osace. Premier Japonii.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →